مجله حقوقی بین المللی ________________________________________________ International Law Review
چهارشنبه 28 خرداد 1393 نمایه موضوعی مجله حقوقی بین المللی

نمایه موضوعی مجله حقوقی بین المللی
از شماره اول تا چهل و هفتم
 
تنظیم از: مجید افراز
 
 
 
 


آبخازیا
موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری‌های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 65ـ87.
 
آبراههای بین‌المللی
1ـ نگرشی به عهدنامه 1975 ایران و عراق، اصغر جعفری ولدانی، ش پنجم، بهار 1365، ص 63 ـ 99.
2ـ طرح تغییر مسیر اروندرود و حقوق بین‌الملل، نیلوفر حق‌شناس کاشانی و اصغر جعفری ولدانی، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 233ـ 268.
3ـ جنگ عراق علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ترجمه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 321ـ353.
4ـ نظام حقوقی منابع آب و آبراههای بین‌المللی خاورمیانه، جمشید ممتاز، ش‌ هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 42 ـ 88 .
5 ـ مرز در دریاچه‌های بین‌المللی، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، ش بیست‌‌و‌‌دوم، بهار و تابستان 1377، ص 49ـ 135.                                                                                
6 ـ آیـا « حاکـمیت مشترک» شیوه‌ای مناسب برای تـعیین حـدود رودخـانه‌هـای مـرزی است؟، سیـدفضل ا... موسوی، ش بیست‌‌و‌‌هشتم، 1382، ص 243ـ263.
آزادی بیان
1ـ هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 39ـ61.
2ـ حق بر دموکراسی در حقوق بین‌الملل معاصر، رضا اسلامی، کتایون بشکار دانا، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 45ـ71.
 
آزادی مذهب
هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 39ـ61.
 
آنسیترال
1ـ اسناد بیانیه‌های الجزایر، مقررات (داوری) آنسیترال، ش سوم، تابستان 1364، ص 201ـ254.
2ـ اسناد بین‌المللی، قانون نمونه درباره داوری تجاری بین‌المللی، ش چهارم، زمستان 1364، ص 198ـ230.
3ـ قـانون داوری تـجاری بـین‌المـللی ایران هـمسو بـا قـانون نـمونه داوری آنسیترال، سیدجمال سیفی، ش بیست‌‌و‌‌سوم، پاییز و زمستان 1377، ص 35ـ81 .
 
 
آیین دادرسی بین‌المللی
1ـ نکاتی از آیین دادرسی بین‌المللی، ترجمه و تلخیص رضا فیوضی، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 209ـ233.
2ـ آیین‌های دادرسی بین‌المللی، ترجمه و تحقیق ابراهیم بیگ‌زاده، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 129ـ 192.
همچنین نگاه کنید به: اتاق بازرگانی بین‌المللی، استرداد دعـوی، بیانیـه‌های الجـزایر، حل ‌و‌ فصل اختلافات، دادگاه‌های بین‌المللی، داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی.
 
آیین دادرسی کیفری
‌1ـ آیین دادرسی کیفری و جنایت دولت، ترجمه و تلخیص علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 313ـ 318.
2ـ آیین دادرسی و دعاوی قابل طرح در [کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد]، مجتبی کزازی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 142ـ147.
3ـ به‌دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف اروپایی، ترجمه منوچهر خزانی، ش بیست‌و‌یکم، 1376، ص 73ـ95.
4ـ ابعاد شهادت در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی، علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 193ـ 214.
5 ـ نقش علوم جرم‌یابی در اثبات جنایات بین‌المللی، منصور فرخی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 283ـ299.
همچنین نگاه کنید به:‌ دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق،  دیوان بین‌المللی کیفری.
 
اتاق بازرگانی بین‌المللی
1ـ اسناد بین‌المللی، مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق تجارت بین‌المللی، ش پنجم، بهار 1365، ص 217ـ242.
2ـ نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، محسن محبی، ش بیست‌و‌‌چهارم، 1378، ص 29ـ104.
3ـ اسنـاد بین‌المللی، قواعد داوری و قواعد سازش اتاق بازرگانی بین‌المللی و ضمایم آن، ش بیست‌و‌‌چهارم، 1378، ص 385 ـ434:
ـ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی؛
ـ اساسنامه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی؛
ـ قواعد داخلی دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی؛
ـ هزینه‌ها و حق‌الزحمه داوری [در دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی]؛
ـ قواعد سازش اختیاری اتاق بازرگانی بین‌المللی.
4ـ نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی، منوچهر توسلی جهرمی، ش بیست‌و‌‌ششم و بیست‌‌و‌هفتم،1380ـ 1381، ص 365ـ382.
 
اتباع بیگانه
1ـ محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران، سیدحسین صفایی، ش یازدهم، پاییز ـ زمستان 1368، ص 73ـ96.
2ـ معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شدة بیگانگان در آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، احمد حجازی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 31 ـ 89 .
3ـ آراء دیوان داوری [دعاوی ایران ـ ایالات متحده] درباره دعاوی اخراج [اتباع بیگانه]،  گودرز افتخارجهرمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 62 ـ 68 .
4ـ دعاوی پولی و ارزی [مطرح شده در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده]، گودرز افتخارجهرمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 68 ـ76.
5 ـ قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مسئله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این نوع قراردادها،‌ ترجمه علی قاسمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 375ـ426.
6ـ ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان، جعفر نیاکی، ش بیست‌و‌‌دوم، بهار ـ تابستان 1377، ص 221ـ297.
7ـ قراردادهای دولت با بیگانگان، مسئله تغییر یک‌جانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 193ـ240.
8 ـ نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران، فرهاد پروین، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 241ـ 275.
9ـ نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین‌الملل با تأکیدی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، احمدعلی قاسمی شوب، ش‌ سی‌و‌‌یکم، پاییز 1383، ص 119ـ 169.
همچنین نگاه کنید به: حقوق بین‌الملل خصوصی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی، مصادره.
 
اتحادیه اروپا
1ـ قانون اساسی جامعۀ بین‌المللی در محاق (تأملی در نظریه و رویه)، آرامش شهبازی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 169ـ191.
2ـ اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، حمیدرضا نیکبخت، علی‌اصغر عیوض‌پور، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 13ـ54.
3ـ اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، حمیدرضا نیکبخت، علی‌اصغر عیوض‌پور، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 13ـ54.
 
اجرای احکام
1ـ اجرای احکام داوری [مربوط به بیانیه‌های الجزایر]، عبدالغنی احمدی واستانی، ش اول، زمستان 1363، ص 51 ـ54.
2ـ اجرای احکام دادگاه‌های خارجی به‌وسیله دادگاه‌های ایالتی و فدرال امریکا، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش دوم، بهار 1364، ص 171ـ210.
3ـ اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه‌نظر کامن‌لو، محمدحسن بردبار، ش پنجم، بهار 1365، ص 131ـ176.
4ـ قانون حاکم و اجرای احکام در داوری‌های موضوع کنوانسیون حل‌ و‌ فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه محسن محبی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 163ـ203.
5 ـ اجرای احکام داوری [در عهدنامه حل ‌و‌ فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر]، ترجمه ناصرعلی منصوریان، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 56 ـ65 .
6 ـ تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آراء داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه، ترجمه ربیعا اسکینی، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 219ـ 268.
همچنین نگاه کنید به: داوری.
 
اجرای فراسرزمینی قوانین داخلی
نگاه کنید به: پول‌شویی، تروریسم، داماتو ـ کندی.
 
احوال شخصیه
نگاه کنید به: اتباع بیگانه.
 
استاپل
1ـ استاپل در کامن‌لو، سیدحسین صفایی، ش دوم، بهار 1364، ص 28ـ36 .
2ـ قاعده استاپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری، ترجمه و تلخیص ناصر صبح‌خیز، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 235ـ257.
3ـ ارتباط انصراف از استرداد دعوی با نهاد استاپل، ناصرعلی منصوریان، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 110ـ126.
4ـ بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و امریکا، گودرز افتخارجهرمی و مرتضی شهبازی‌نیا، ش سی‌ام، بهار 1383، ص  5 ـ73.
 
استرداد
1ـ استرداد (مرتکبین جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت)، ترجمه و تلخیص محمدعلی اردبیلی، ش هفتم، زمستان 1365، ص 237ـ241.
2ـ شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی، ترجمه مصطفی رحیمی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهار ـ زمستان 1370، ص 129ـ200.
3ـ دعوای پینوشه، معجونی از حقوق و سیاست، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 85 ـ 128.
 
استرداد دعوی
1ـ استرداد دعوی، محمود صمصامی مهاجر، ش اول، زمستان 1363، ص 73ـ 105.
2ـ انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین‌المللی، ناصرعلی منصوریان، ش چهاردهم و پانزدهم، بهار ـ زمستان 1370، ص 91ـ 128.
 
استفاده بلاجهت
نگاه کنید به: دارا شدن غیرعادلانه.
 
اسناد تجاری
1ـ اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل (دیدگاههای پیمان ژنو 1930)، بهروز اخلاقی، ش دوازدهم، بهار ـ تابستان 1369، ص 87 ـ 138.
2ـ ارزیابی کلی پیش‌نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی، محمد صقری، ش دوازدهم، بهار ـ تابستان 1369، ص 139ـ164.
3ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیونهای ژنو 7 ژوئن 1930 در مورد سفته و برات، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 269ـ322 :
ـ کنوانسیون راجع‌ به قانون متحدالشکل در خصوص بروات و سفته‌ها؛
ـ کنوانسیون راجع ‌به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته‌ها؛
ـ کنوانسیون راجع ‌به حق تمبر بروات و سفته‌ها.
4ـ چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، بهروز اخلاقی، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 5 ـ 51 .
5‌ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیونهای 19 مارس 1931 ژنو در مورد چک، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 355ـ406 :
ـ کنوانسیون راجع‌ به قانون متحـدالشکل در خصوص چک (به همراه ضمیمه اول و دوم قانون مذکور)؛
ـ کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در خصوص چک؛
ـ کنوانسیون راجع‌ به حق تمبر چکها.
همچنین نگاه کنید به: اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی.
 
اشخاص خصوصی و حقوق بین‌الملل
زمـینـه‌های تاریـخی حـضـور شرکـتـهـای خصـوصی در حقـوق بین‌الـملل، محسن محبی، ش بیـست‌و‌‌پنجم، 1379، ص  5ـ56 .
 
اصل حاکمیت
فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، عبدالرحمن افضلی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 235ـ 264.
 
اصل شناسایی
موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری‌های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو، ستار عزیزی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 65ـ87.
 
اصل مشروعیت
حق بر دموکراسی در حقوق بین‌الملل معاصر، رضا اسلامی، کتایون بشکار دانا، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 45ـ71.
اصل مصونیت دولت
سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا، عباسعلی کدخدایی، علی داعی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 13ـ 38.
 
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی
1ـ نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین‌المللی « تأملاتی پس از انقلاب ایران»، ترجمه محسن محبی، ش اول، زمستان 1363، ص 117ـ180.
2ـ تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی ضمانتنامه‌های بین‌المللی « دستور منع پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران»، ترجمه محسن محبی، ش دوم، بهار 1364، ص 53 ـ91.
3ـ اسناد ‌بین‌المللی، مقررات و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی، ش ‌هفتم، زمستان 1365، ص 255ـ287.
4ـ مـروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، اسدا... کریمی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 89 ـ124.
5 ـ ضمانت در معاملات بین‌المللی، علی فتحی‌پور، ش سیزدهم، پاییز‌ـ زمستان 1369، ص 129ـ182.
6 ـ ضمانتنامه‌های بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، محسن محبی، ش بیستم، 1375، ص 79ـ190.
7ـ روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک، آیا جایگزین‌های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟، ترجمه ماشاءا... بنانیاسری، ش سی‌‌و‌‌چهارم، بهار ـ تابستان 1385، ص 157ـ210.
8 ـ ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشأ اعتبارات اسنادی و منابع آن، ترجمه ماشاء ا... بناء نیاسری، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 305ـ 345.
9ـ مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی، ترجمه ماشاءا... بنانیاسری، شماره سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 243ـ322.
10ـ تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی ترجمه ماشاء ا... بنانیاسری، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 299ـ312.
11ـ مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‌ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا(UCC)، هدی کاشانی‌زاده، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 313ـ344.
 
اقدامات متقابل
تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی، نغمه ناصری لاریجانی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 233ـ256.
 
امنیت هواپیمایی کشوری
1ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون راجع‌ به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (کنوانسیون مونترال ـ 1971)، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 427ـ 453.
2ـ اسناد بین‌المللی، پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههای بین‌المللی هواپیمایی کشوری (1988)، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 454ـ 458.
3ـ گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی، اردشیر امیرارجمند، ش بیست‌و‌‌دوم، بهار ـ تابستان 1377، ص 5 ـ 47.
 
انرژی اتمی
تعهدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، مهراب داراب‌پور، رؤیا زارع نعمتی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 185ـ222.
 
انصاف
مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک، اعظم امینی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 191ـ206.
 
ایران و عراق
1ـ نگرشی به عهدنامه 1975 ایران و عراق، اصغر جعفری ولدانی، ش پنجم، بهار 1365، ص 63 ـ 99.
2ـ قطعنامه 598 و آتش‌بس در جنگ ایران و عراق، علی‌اصغر کاظمی، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 146ـ151.
3ـ طرح تغییر مسیر اروندرود و حقوق بین‌الملل، نیلوفر حق‌شناس کاشانی و اصغر جعفری ولدانی، ش دوازدهم،  بهار ـ تابستان 1369، ص 233ـ263.
4ـ جنگ عراق علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ترجمه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 321ـ353.
5 ـ بررسی « قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به‌هنگام نزاع مسلحانه» و اعمال آن در جنگ عراق علیه ایران، رضا نوربها، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 173ـ 259.
6 ـ احـراز قـضائی استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی در طول جنگ تـحمیلی عـلیه ایران، ش سی‌‌و‌‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 211ـ232.
7ـ خلاصه حکم صادره از دادگاه بخش لاهه، بخش جنـایی، راجع ‌به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی، به تاریخ 23 دسامبر 2005 (2 دی 1384)، (همراه با متن اصلی به زبان هلندی و انگلیسی) ش سی‌‌و‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 233ـ462.
8 ـ تأملی بر حکم دادگاه استیناف شهر لاهه (مورخ 9 می 2007) در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق، سیدقاسم زمانی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 313ـ 326.
9ـ حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در خصوص مصدومین سلاحهای شیمیایی، متن انگلیسی، ش سی‌و‌هفتم، پاییز‌ـ زمستان 1386، ص 327ـ386.
10ـ مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق، علی داعی، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 91ـ122.
 
بانکداری بین‌‌المللی
1ـ اسـناد بـین‌المللی، کنوانسیون تـأسیس آژانـس تضمـین سرمایه‌گذاریهای چندجـانبه (MIGA)، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، ش بیست‌‌و‌‌ششم و بیست‌‌و‌‌هفتم، 1380ـ1381، ص 383ـ 452.
2 ـ داوری در قراردادهای بانکی، ترجمه محسن محبی، ش بیست‌‌و‌‌هشتم، 1382، ص 45ـ60 .
همچنین نگاه کنید به: اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی.
 
بحرین
بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین، سیدفضل‏الله موسوی، معصومه سادات میرمحمدی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 87 ـ122.
 
برنامه‌های ماهواره‌ای
پـخش مستقیم ماهـواره‌ای و اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل با تأکید بر ارسال پارازیت، سیدقاسم زمانی، ش بیست‌‌‌و‌چهارم، 1378، ص 319ـ351.
 
بشریت
1ـ جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، ترجمه و تلخیص محمدعلی اردبیلی، ش هفتم، زمستان 1365، ص 207ـ254.
2ـ بشریت و حقوق بین‌الملل، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، ش شانزدهم و هفدهم،‌ 1371ـ1372، ص 285ـ300.
3ـ جنایات علیه بشریت، ترجمه مصطفی رحیمی، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 211ـ216.
4ـ حـق، صلح و منزلت انسانی، تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریـت، هدایت ا... فلسفی، ش بیست‌‌و‌‌ششم و بیست‌‌و‌هفتم، 1380ـ1381، ص 5 ـ130.
 
بیانیه‌های الجزایر
1ـ شرح مختصر بیانیه‌های الجزایر، عبدالغنی احمدی واستانی، ش اول، زمستان 1363، ص 9ـ61 .
2ـ اسناد بیانیه‌های الجزایر، ش اول، زمستان 1363، ص 231ـ273.
3ـ اسناد بیانیه‌های الجزایر، ش دوم، بهار 1364، ص 245ـ282.
4ـ اسناد بیانیه‌های الجزایر، مقررات (داوری) آنسیترال، ش سوم، تابستان 1364، ص 201ـ254.
5 ـ تفسیر بیانیه‌های الجزایر درباره امکان استماع دعاوی اتباع مضاعف: نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 111 ـ 139.
6ـ مختصری از سابقه امضای بیانیه‌های الجزایر و موضوعات مربوط به آن، گودرز افتخارجهرمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ 1372، ص 6 ـ34.
7ـ بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، چند نگاه، محسن محبی،  ش بیست‌‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص  5 ـ34.
 
بیع بین‌المللی
1ـ منابع حقوقی بیع تجاری بین‌المللی، ربیعا اسکینی، ش هفتم، زمستان 1365، ص 5 ـ51.
2ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (مورخ 1980)، ش نهم، پاییز ـ زمستان 1367، ص 233ـ 285.
3ـ قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آن، مرتضی نصیری، ش دهم، بهار ـ تابستان 1368، ص 297ـ330.
4ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون راجع  به مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) و پروتکل اصلاحی آن (1980)، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 331ـ364.
5 ـ اسناد بین‌‌المللی، کنوانسیون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (منعقده در 22 دسامبر 1986)، ش یازدهم، پاییز ـ زمستان 1368، ص 291ـ314.
6ـ حقوق جدید متحدالشکل بیع بین‌المللی: کنوانسیون سازمان ملل متحد (مورخ 11 آوریل 1980)، ترجمه ایرج صدیقی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهار ـ زمستان 1370، ص 285ـ 375.
7ـ فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980ـ وین) و حقوق ایران، اکبر میرزا نژاد جوبیاری، ش بیست‌‌و‌نهم، پاییز 1382، ص 285ـ330.
8 ـ جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع ‌بین‌المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان، محسن قاسمی، ش سی‌‌‌و‌‌دوم، بهار ـ تابستان 1384، ص 139ـ220.
9ـ ناممکن شدن رد مبیع و اعمال حق فسخ خریدار « بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران»، اکبر میرزا نژاد جویباری، ش سی‌و‌‌سوم، پاییز ـ زمستان 1384، ص 271ـ302.
10ـ آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین‌الملل: خلأها و گریزهای ذاتی کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع ‌به بیع بین‌المللی کالا، ترجمه مصطفی السان و زینب کنعانی، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 347ـ394.
11ـ مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، محمدرضا صابر، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 243ـ 295.
12ـ تعهدات خریدار در بیع بین‌المللی، مطالعه‌ای تحلیلی در رویه قضائی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ترجمه ماشاء ا... بنانیاسری، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 199ـ 231.
13ـ انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد، ترجمه میرحسین کاویار، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 313ـ334.
14ـ اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، ترجمه مجتبی اصغریان، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 243ـ262.
15ـ اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌‌سازی حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مصطفی السان، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 321ـ335.
همچنین نگاه کنید به: اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی.
 
پول‌شویی
1ـ مبارزه با پول‌شویی در بانکها و مؤسسات مالی، نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا، فرهاد خمامی‌زاده، ش بیست‌و‌‌نهم، پاییز 1382، ص 5 ـ 28.
2ـ قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌و‌‌نهم، پاییز 1382، ص 213ـ256.
 
تابعیت
1ـ تابعیت مضاعف [در بیانیه‌های الجزایر]، عبدالغنی احمدی واستانی، ش اول، زمستان 1363، ص 56 ـ57.
2ـ قاعده استمرار تابعیت در دعاوی بین‌المللی، حسن غلامی، ش دوم، بهار 1364، ص 147ـ170.
3ـ بررسی مواضع و نقطه‌نظرهای جمهوری اسلامی ایران و دولت امریکا در پرونده الف/18 (دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده) در مورد تابعیت مضاعف، محسن آقا حسینی، ش چهارم، زمستان 1364، ص 49ـ72.
4ـ حقوق بین‌الملل عرفی در مورد تابعیت مضاعف، تـرجمه نصرت ا... حلمی، ش چهارم، زمستان 1364، ص 73ـ 138.
5 ـ متن تصمیم دیوان داوری در پرونده الف/18 « تابعیت مضاعف»، ش چهارم، زمستان 1364، ص 139ـ163.
6 ـ نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف، ش ششـم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 111ـ 208.
7ـ تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین، نجادعلی الماسی، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 5 ـ27.
8 ـ مسئله استمرار تابعیت [در عهدنامه حل‌ و‌ فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاریهای بین دولتها و اتباع دول دیگر]‌، ترجمه ناصرعلی منصوریان، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 50 ـ 55.
9ـ شرایط مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف، مهرزاد افجه‌ای، ش بیستم، 1375، ص 5 ـ40.
10ـ اسنـاد بیـن‌المـللی، کنـوانسیـون اروپـایی تـابعیت [مورخ ششم نـوامبر 1997]، ش بیست‌و‌‌دوم، بهار ـ تابستان 1377، ص 325ـ344.
11ـ تابعیت رأی داوری، علیرضا ایرانشاهی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 225ـ 265.
همچنین نگاه کنید به: اتباع بیگانه، حقوق بین‌الملل خصوصی.
 
 
تجاوز
نگاه کنید به: ایران و عراق، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، مداخله.
 
تحریم
تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟، سیّدقاسم زمانی، جمشید مظاهری، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 115ـ161.
 
تروریسم
1ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون بین‌المللی راجع به منع بمب‌گذاری‌های تروریستی، ش بیست‌‌و‌سوم، پاییز ـ زمستان 1377، ص 259ـ 275.
2ـ حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین‌الملل،  ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌و‌‌ششم‌ و ‌بیست‌‌و‌‌هفتم، 1380ـ1381، ص 131ـ146.
3ـ مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل: خطرات و فرصتها، ترجمه حسن سواری، ش بیست‌‌و‌‌نهم، پاییز 1382، ص 331ـ382.
4 ـ تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا، علیرضا ظاهری، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 119ـ177.
5ـ مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی، گردآورنده امیرحسین طیبی فرد، ش سی‌‌و‌دوم، بهار ـ تابستان 1384، ص 259ـ305.
6 ـ حقوق بشر و تروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌و‌‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 131ـ 155.
7ـ دفاع «ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی، مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 267ـ 304.
8 ـ بررسی قانون ضدتروریسم انگلیس، مهدی حاتمی و محمود حاجی‌زاده، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 143ـ 168.
9ـ مقابله با تروریسم هسته‌ای: یک پاسخ معاهداتی، ترجمه محمدرضا مهماندار، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 285ـ 318.
10ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای، ترجمه فرزانه کشاورز، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 427ـ 443.
11ـ سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا، عباسعلی کدخدایی، علی داعی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 13ـ 38.
همچنین نگاه کنید به: امنیت هواپیمایی کشوری، پول‌شویی.
 
تعارض قوانین
اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا، حمیدرضا نیکبخت، فرهاد پیری، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 35ـ 58.
 
تعهدات بین‌المللی
1ـ استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول، مهدی حدادی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 89 ـ124.
2ـ تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی، نغمه ناصری لاریجانی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 233ـ256.
3ـ تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان، سید قاسم زمانی، سید یاسر ضیائی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 53 ـ83.
 
تغییر اوضاع و احوال
1ـ تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، تألیف و ترجمه محمدعلی حکمت، ش سوم، تابستان 1364، ص 5 ـ77 و ش چهارم، زمستان 1364، ص 5 ـ 48.
2ـ تغییر بنیانی اوضاع و احوال [در قراردادهای تجاری]، فرامرز مؤمنی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 281ـ284.
3ـ قراردادهای دولت با بیگانگان و بقای اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 219ـ231.
4ـ مطالعه تطبیقی « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه‌حل حقوق ایران، محمدحسن صادقی‌مقدم، ش بیست‌و‌‌پنجم، 1379، ص 161ـ222.
 
تفسیر قراردادها
شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حسین پیران، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 259ـ288.
 
تقصیر سنگین
1ـ مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت، سیدحسین صفایی، ش چهارم، زمستان 1364، ص 164ـ 195.
2ـ جایگاه تقصیر در تئوری مسئولیت بین‌المللی دولت، مهرزاد افجه‌ای، ش بیستم، 1375، ص 11ـ22.
 
توسل به‌زور
1ـ مسئله مشروعیت توسل به‌زور علیه عراق توسط ایالات متحده امریکا، ترجمه هادی وحید، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 251ـ 265.
2ـ آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور، ترجمه علی قاسمی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 103ـ 127.
3ـ تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات، علی ایزدی و فرشاد گراوند، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 141ـ166.
4ـ تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور، سیدیاسر ضیایی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 167ـ190.
5 ـ عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها: تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور، حسن سواری، خه‌بات اصلانی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 59 ـ82.
همچنین نگاه کنید به: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، دفاع ضرورت.
 
 
جانشینی دولتها
1ـ دیون منفور، ترجمه رضا فیوضی، ش دوم، بهار 1364، ص 123ـ146.
2ـ جهان سوم و مسئله جانشینی دول جدید، ترجمه محسن محبی، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 105ـ106.
3ـ جانشینی حکومتها و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، ترجمه توکل حبیب‌زاده، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 324ـ 325.
 
جامعه بین‌المللی
شکل‌گیری قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل؛ ارزیابی امکان نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی، شهرام زرنشان، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 72ـ 88.
 
جرائم بین‌المللی
1ـ صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری، هاله حسینی اکبرنژاد، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 111ـ142.
2ـ تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میرمحمدی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 143ـ174.
3ـ تجمیع محکومیت‌ها برطبق معیار سلیبیسی در حقوق بین‌الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا، هادی آذری، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 175ـ196.
 
جرایم سیاسی
نگاه کنید به: استرداد.
 
جنایات بین‌المللی
1ـ تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میرمحمدی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 143ـ174.
2ـ تجمیع محکومیت‌ها برطبق معیار سلیبیسی در حقوق بین‌الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا، هادی آذری، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 175ـ196.
3ـ تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، محمد قربان‌پور، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 215ـ242.
4ـ نقش علوم جرم‌یابی در اثبات جنایات بین‌المللی، دکتر منصور فرخی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 283ـ299.
5ـ تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی، ستار عزیزی، محمد حاجی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 13ـ51.
 
جنایات سازمان یافته
جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن، صادق سلیمی، ش بیست‌‌و‌نهم، پاییز 1382، ص 169ـ212.
 
جنایات علیه بشریت
1ـ بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین، سیدفضل‏الله موسوی، معصومه سادات میرمحمدی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 87 ـ122.
2ـ توسعه حقوق بین‌المللی کیفری بر پایه جرم‌انگاری ازدواج اجباری به‌عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون، فاطمه امیری، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 267ـ291.
 
جنگ 22 روزه غزه
1ـ جنگ علیه حقوق انسان‌ها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه، هاله حسینی اکبرنژاد، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 13ـ40.
2ـ اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه، مهناز اخوان خرازیان، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 41ـ69.
3ـ ارزیابی گزارش دیده‌بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 71ـ97.
4ـ جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، حوریه حسینی‌اکبرنژاد، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص99ـ125.
5ـ جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون، بهزاد رضوی‌فرد، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 203ـ223.
 
جوامع و سازمانهای منطقه‌ای
1ـ جامعه اروپایی و تصویب معاهدات، سیدحسین عنایت، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 91ـ93.
2ـ سخنی درباره مراکز داوری منطقه‌ای کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی، مصطفی رنجبران، ش دوازدهم، بهار ـ تابستان 1369، ص 67 ـ 85 .
3ـ نگرشی اجمالی بر پارلمان اروپا، کرمعلی کمایستانی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 377ـ402.
4ـ تأثیر حقوق اتحادیه اروپا در تکامل مفهوم رفع تبعیض بین کارگر زن و مرد بر حقوق کار بریتانیا، محمود براتی‌نیا، ش بیست‌و‌پنجم، 1379، ص 147ـ160.
5 ـ قانون اساسی اتحادیه اروپایی، عباسعلی کدخدایی، ش بیست‌‌و‌‌نهم، پاییز 1382،  ص 257ـ284.
6 ـ مرکز منطقهای داوری تهران در یک نگاه، مشکان مشکور، شسیوششم، بهارـ تابستان 1386، ص 323ـ328.
همچنین نگاه کنید به: ناتو.
 
جهان سوم
1ـ صور گوناگون سلطه بین‌المللی (تأسیسات حقوقی بین‌المللی نابرابر)، عبدالرحیم ذاکر حسین، ش ‌ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 5ـ43.
2ـ جهان سوم و حقوق بین‌الملل، ترجمه محسن محبی، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 77ـ 188.
3ـ گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین‌المللی، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 201ـ 218.
 
جهانی شدن حقوق
1ـ جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات، ترجمه اردشیر امیرارجمند، ش بیست‌‌و‌چهارم، 1378، ص 105ـ 128.
همچنیـن نگاه کنید بـه: بـشریت، پـول‌شـویی، تـروریسـم، حقوق اجتماعی بین‌المللی، حقوق بشر، حقوق فراملی، داماتو‌ ـ کندی، هـلمز ـ برتون.
 
حسن نیت
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسننیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها، یحیی ابراهیمی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص61‌ ـ90.
 
حق بر دموکراسی
حق بر دموکراسی در حقوق بین‌الملل معاصر، رضا اسلامی، کتایون بشکار دانا، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 45ـ71.
 
حق تعیین سرنوشت
1ـ قبـض و بسـط مـفهـومـی حـق تـعیین سـرنـوشـت در حقوق بین‌الملل، علی امیدی، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 225ـ250.
2ـ تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد، مهناز اخوان خرازیان، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 95ـ 142.
3ـ استقلال کـوزوو: بررسی مشروعـیت‌ جدایی یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل، ستار عزیزی، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 11ـ 45.
 
حق دفاع مشروع
1ـ دفاع مشروع، محمد شفیعی، ش بیستم، 1375، ص 368ـ372.
2ـ مسئله مشروعیت توسل به‌زور علیه عراق توسط ایالات متحده امریکا، ترجمه هادی وحید، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 251ـ265.
همچنین نگاه کنید به: توسل به‌زور، حقوق بشردوستانه، دفاع ضرورت.
 
حقوق اجتماعی بین‌المللی
1ـ گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین‌المللی، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 201ـ 218.
2ـ حق، صلح و منزلت انسانی، تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت، هدایت ا... فلسفی، ش بیـست‌و‌ششم و بیست‌و‌‌هفتـم، 1380ـ1381، ص 5 ـ130.
3ـ تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، حسین شریفی طراز کوهی و عبدالله قره‌باغی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 31ـ63.
 
حقوق اسلام
1ـ تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنـونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر، سیدحسین عنایت، ش‌ ششم،‌ تابستانـ پاییز 1365، ص 71ـ110 و ش‌ هفتم، زمستان 1365، ص 97ـ 189 و ش ‌دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 23ـ162.
2ـ حـقـوق تـعهـدات و قـراردادهـای بین‌المـللی در فـقـه و حقوق اسلامی، عمید زنجانی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 5 ـ 29.
3ـ بررسی تاریخی [حمایت از اموال فرهنگی در هنگام جنگ]، رضا نوربها، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص180ـ182.
4ـ کشمکش‌زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن‌لا، ترجمه محمدحسین ساکت، ش بیست‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 187ـ 238.
5ـ‌ نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران: حقوق بین‌الملل خصوصی اسلامی، فرهاد پروین، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 250ـ253.
6 ـ آثـار‌ حقوقی اعلان جنگ در اسلام و حقوق بـین‌المـلل معاصر، محمدعلی برزنونی، ش ‌بیست‌‌و‌پـنجـم، 1379، ص 275ـ312.
7ـ آثـار حقوقی جنـگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین‌الملل مـعاصر، محمدعلی برزنونی، ش بیست‌و‌‌هـشتم، 1382، ص 265ـ302.
8 ـ راههای پایان دادن جنگ در حقوق اسلام، شعبان حق‌پرست، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 329ـ393.
9ـ اسلام؛ اصالت جنگ یا اصالت صلح ؟، محمدعلی برزنونی، ش سی‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 73ـ157.
10ـ اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، ترجمه فضل‌ا... موسوی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 47ـ62 .
 
حقوق اشغال نظامی
1ـ صبرا و شتیلا، ترجمه مرتضی کلانتریان، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 85 ـ103.
2ـ بحران عراق: اکنون چه باید کرد؟ (بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق بین‌الملل)، ترجمه محسن محبی، ش سی‌ویکم، پاییز 1383، ص 89 ـ117.
3ـ اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی، ترجمه حمیدرضا جاویدزاده، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 215ـ 241.
4ـ حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی، هاجر سیاه‌رستمی، ش سی‌ونهم‌، پاییزـ زمستان 1387، ص 265‌ـ290.
همچنین نگاه کنید به: حقوق بشردوستانه.
 
حقوق اقلیت‌ها
تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، حسین شریفی طراز کوهی و عبدالله قره‌باغی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 31ـ63.
حقوق امریکا
1ـ دعاوی مربوط به ایران در موضوع اعتبارنامه تضمینی در محاکم امریکا، ترجمه محسن محبی، ش اول، زمستان 1363، ص 143ـ163.
2ـ استفاده بلاجهت در حقوق امریکا، سیدحسین صفایی، ش دوم، بهار 1364، ص 19.
3ـ عناصر اصلی استاپل در حقوق امریکا، سیدحسین صفایی، ش دوم، بهار 1364، ص 30ـ32.
4ـ نارسایی قانون تجارت متحدالشکل امریکا در مسائل مربوط به اعتبارات اسنادی تضمینی، ترجمه محسن محبی، ش دوم، بهار 1364، ص 86 ـ91.
5ـ اجـرای احـکام دادگاه‌های خارجی به‌وسیله دادگاه‌های ایالتی و فدرال امریکا، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش دوم، بهار 1364، ص 171ـ210.
6ـ مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران، امریکا و بین‌الملل، اکبر شیرازی، ش پنجم، بهار 1365، ص 101ـ 129.
7ـ تصویب معاهدات در ایالات متحده امریکا، سیدحسین عنایت، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 77ـ80 .
8 ـ بررسی اجمالی مفهوم حقوقی «J.V.» در حقوق امریکا و حقوق بین‌الملل، حسین خزاعی، ش سیزدهم، پاییزـ زمستان 1369، ص 53 ـ 128.
9ـ مسئولیت مدنی داوران، مطالعه تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 219ـ283.
10ـ قراردادهای دولت با بیگانگان، مسئله تغییر یک‌جانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر، حقوق انگلوساکسون، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌وچهارم، 1378، ص 205ـ211.
11ـ نظریه عمل دولت در ایالات متحده امریکا و استثناء عهدنامه‌ای آن، اسدا... نوری، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 57 ـ84.
12ـ بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و امریکا، گودرز افتخارجهرمی، مرتضی شهبازی‌نیا، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 5 ـ73.
13ـ خسارات تنبیهی در ایالات متحده امریکا، محسن عبداللهی، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 94ـ101.
14ـ تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا، علیرضا ظاهری، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 119ـ177.
15ـ مصونیت قضائی و اجرایی در حقوق ایالات متحده امریکا، حسین خزاعی، ش سی‌وچهارم، بهار ـ تابستان 1385، ص 29ـ30.
16ـ رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیزبرند ]سر سرباز هخامنشی[، ترجمه سوسن چراغچی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 337ـ347.
17ـ اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، آرامش شهبازی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 55 ـ 71.
همچنین نگاه کنید به: پول‌شویی، دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده.
 
حقوق انگلستان
1ـ سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان، حسین میرمحمد صادقی، ش اول، زمستان 1363، ص 107ـ 115.
2ـ تقصیر سنگین در حقوق انگلیس و امریکا، سیدحسین صفایی، ش چهارم، زمستان 1364، ص 176ـ186.
3ـ اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه‌نظر کامن‌لو، محمدحسن بردبار، ش پنجم، بهار 1365، ص 131 ـ 176.
4ـ وجه التزام در حقوق انگلستان، ربیعا اسکینی، ش نهم، پاییز ـ زمستان 1367، ص 47ـ51 .
5ـ تصویب معاهدات در انگلیس، سیدحسین عنایت، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 68 ـ 74.
6ـ داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس، ترجمه و تلخیص حسین میرمحمد صادقی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 205ـ260.
7ـ عقیم شدن قراردادهای تجاری با تأکید بر حقوق انگلیس، فرامرز مؤمنی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 267ـ 295.
8ـ استناد و اثبات قانون خارجی: در حقوق انگلستان، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، ش بیست‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 133ـ 145.
9ـ قراردادهای دولت با بیگانگان، مسئله تغییر یک‌جانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق انگلوساکسون، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌وچهارم، 1378، ص 205ـ211.
10ـ تأثیر حقوق اتحادیه اروپا در تکامل مفهوم رفع تبعیض بین کارگر زن و مرد بر حقوق کار بریتانیا، محمود براتی‌نیا، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 147ـ160.
11ـ قانون ضدتروریسم، جنایت و امنیت انگلیس مصوب 2001، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌نهم، پاییز 1382، ص 237ـ 239.
12ـ بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و امریکا، گودرز افتخارجهرمی و مرتضی شهبازی‌نیا، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 5 ـ73.
13ـ خسارات تنبیهی در حقوق انگلستان، محسن عبداللهی، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 89 ـ94.
14ـ مصونیت قضائی و اجرایی در حقوق انگلستان، حسین خزاعی، ش سی‌‌و‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 31ـ32.
15ـ بررسی قانون ضدتروریسم انگلیس، مهدی حاتمی و محمود حاجی‌زاده، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 143ـ 168.
16ـ رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیزبرند ]سر سرباز هخامنشی[، ترجمه سوسن چراغچی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 337ـ347.
 
حقوق ایران
1ـ اصیل واقعی در حقوق ایران، مرتضی نصیری، ش دوم، بهار 1364، ص 238ـ243.
2ـ گزارشی از آخرین تحولات در مورد دعاوی بین‌المللی ایران، ش سوم، تابستان 1364، ص 79ـ 85 .
3ـ مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران، امریکا و بین‌الملل، اکبر شیرازی، ش پنجم، بهار 1365، ص 101ـ 129.
4ـ تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر، سیدحسین عنایت، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 71ـ110 و ش هفتم، زمستان 1365، ص 97ـ 189، و ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 21ـ162.
5 ـ وجـه التزام در حقـوق ایـران، ربیعا اسکینی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 64 ـ70.
6 ـ عقیم شدن قرارداد تجاری در حقوق ایران، فرامرز مؤمنی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 293ـ 295.
7ـ محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران، سیدحسین صفایی، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 73ـ96.
8 ـ ضمانت در معاملات بین‌المللی، علی فتحی‌پور، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 128ـ182.
9ـ ممنوعیـت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان در حقوق ایران، جعفر نیاکی، ش بیست‌‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 221ـ297.
10ـ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، سیدجمال سیفی، ش بیست‌‌و‌‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 35ـ81 .
11ـ نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران، فرهاد پروین، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 241ـ 275.
12ـ مطالعه تطبیقی « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه‌حل حقوق ایران، محمدحسن صادقی مقدم، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 161ـ222.
13ـ فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980ـ وین) و حقوق ایران، اکبر میرزا نژاد جویباری، ش بیست‌‌و‌‌نهم، پاییز 1382، ص 285ـ330.
14ـ تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا، علیرضا ظاهری، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 119ـ177.
15ـ جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان، محسن قاسمی، ش سی‌‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 139ـ220.
16ـ ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار « بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980ـ وین) و حقوق ایران»، اکبر میرزا نژاد جویباری، ش سی‌‌و‌‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 271ـ302.
17ـ مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین‌المللی در مقابل آراء داوری (تفسیر یک رأی داوری)، حسین خزاعی، ش سی‌‌و‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 9ـ32.
18ـ اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، آرامش شهبازی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 55 ـ 71.
همچنین نگاه کنید به: ایران و عراق، دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده.
 
حقوق بزه‌دیدگاه
تکامل حقوق بزه‌دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین‌المللی، بهزاد رضوی فرد، حسن فقیه محمدی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 195ـ233.
 
حقوق بشر
1ـ به‌دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف اروپایی، ترجمه منوچهر خزانی، ش بیست‌‌و‌‌یکم،‌1376، ص 73 ـ 95.
2ـ دعوای پینوشه، معجونی از حقوق و سیاست، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 85 ـ 128.
3ـ تأثیر حقوق اتحادیـه اروپـا در تکامـل مفهـوم رفع تبعیض بین کـارگر زن و مرد بر حقـوق کار بریتانیا، محمود براتی‌نیا، ش بیست‌و‌پنجم، 1379،  ص 147ـ160.
4ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی (1984)، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 313ـ337.
5 ـ حق، صلح و منزلت انسانی، تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت، هـدایت ا... فلسفی، ش بیـست‌‌و‌‌ششم و بیست‌و‌هفتم، 1380ـ1381، ص 5 ـ130.
6 ـ‌ معاهدات حقوق بشری، فضایی متفاوت، سیدمحمد قاری سیدفاطمی، ش بیست‌و‌هشتم، 1382، ص 5 ـ44.
7ـ اعمـال صلاحیـت جهـانی در رابـطه بـا جـرایم سنگین حقوق بشری، ترجمه محمدجواد شریعت باقری، ش بیست‌و‌‌هشتم، 1382، ص 61 ـ114.
8 ـ اسناد بین‌المللی، اعلامیه وین و برنامه عملی کنفرانس جهانی حقوق بشر، مصوب 25 ژوئن 1993، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌هشتم، 1382، ص 303ـ353.
9ـ حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 179ـ250.
10ـ نـگاهی بـه جایگاه بیگانگان در حقوق بین‌الملل با تأکیدی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشـر، احمدعلی قاسمی شوب، ش سی‌‌و‌‌یکم، پاییز 1383، ص 119ـ 169.
11ـ حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر، ترجمه توکل حبیب‌زاده، ش سی‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 95ـ137.
12ـ مفهوم شکنجه: استانـدارد واحـد یا متفاوت (از دیـدگاه حقوق بین‌الملل)، مهدی نیک‌ نفس، ش سی‌‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 189ـ230.
13ـ قربـانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیـان، ترجمه توکل حبیب‌زاده و مجتبی جعفری، ش سی‌‌و‌‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 33ـ56 .
14ـ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن، مصطفی فضائلی، ش سی‌‌و‌‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص57ـ110.
15ـ حقوق بشر و تروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌و‌‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 131ـ 155.
16ـ موازین بین‌المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران، سیدقاسم زمانی، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 71ـ87 .
17ـ قبـض و بسـط مـفهــومی حق تـعیین سـرنـوشت در حقوق بین‌الملل، علی امیدی، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 225ـ250.
18ـ مفهوم «آزار» منتهی به پناهندگی در رویه قضائی کشورهای پناهنده‌پذیر، فاطمه کیهانلو، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 35ـ56.
19ـ بررسی قانون ضدتروریسم انگلیس، مهدی حاتمی و محمود حاجی‌زاده، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 143ـ 168.
20ـ اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، ترجمه فضل ا... موسوی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 47ـ62 .
21ـ بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر، فریبا نواب دانشمند، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 129ـ167.
22ـ ابعاد شهادت در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی، علیرضا ابراهیم‌گل، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 193ـ214.
23ـ التزام بین‌المللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقید به مکان؟ سیدضیاءالدین مدنی، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 233ـ 259.
24ـ حق بـر غذا، پیش‌شرط تحقق سـایـر حقـوق، علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 221ـ 243.
25ـ حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی، هاجر سیاه‌رستمی، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 265ـ 290.
26ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری، ترجمه مژگان عطار، ش سی‌‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 339ـ 359.
27ـ اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه، مهناز اخوان خرازیان، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 41ـ69.
28ـ ارزیابی گزارش دیده‌بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 71ـ97.
29ـ درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح، جواد شجاع، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 231ـ257.
30ـ تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات، علی ایزدی و فرشاد گراوند، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 141ـ166.
31ـ هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 39ـ61.
32ـ ارزش حقوقی «دیدگاه‏های پایانی» کمیته حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، فرناز فکوری، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 63 ـ86.
33ـ تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟، سیّدقاسم زمانی، جمشید مظاهری، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 115ـ161.
همچنین نگاه کنید به: دادگاه اروپایی حقوق بشر، قاعده آمره، محیط زیست، حق تعیین سرنوشت.
 
حقوق بشر‌دوستانه
1ـ نگرشی اجمالی به حقوق جنگ، محمدرضا ضیایی بیگدلی، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 45ـ70.
2ـ جهان سوم و حقوق درگیریهای نظامی، ترجمه محسن محبی، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 112.
3ـ حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 157ـ181.
4ـ صبرا و شتیلا، ترجمه مرتضی کلانتریان، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ 1372، ص 85 ـ 103.
5ـ بررسی « قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به‌هنگام نزاع مسلحانه» و اعمال آن در جنگ عراق علیه ایران، رضا نوربها، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 173ـ 259.
6 ـ بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل، محمد شفیعی، ش بیستم، 1375، ص 355ـ427.
7ـ مداخله بین‌المللی بشردوستانه، ترجمه محمود صوراسرافیل، ش بیست‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 147ـ 168.
8 ـ دفاع «ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی، مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 267ـ 304.
9ـ موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت، زینب رشیدی‌نژاد، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 63 ـ 102.
10ـ استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل، ستار عزیزی، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 11ـ 45.
11ـ مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق، علی داعی، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 91ـ122.
12ـ جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور، عطیه باباخانی، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 141ـ184.
13ـ جنگ علیه حقوق انسان‌ها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه، هاله حسینی اکبرنژاد، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 13ـ40.
14ـ ارزیابی گزارش دیده‌بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 71ـ97.
15ـ جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، حوریه حسینی‌اکبرنژاد، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص99ـ125.
16ـ هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 39ـ61.
17ـ دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفرمانی، امیرحسین رنجبریان، مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 123ـ167.
18ـ تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان، سید قاسم زمانی، سید یاسر ضیائی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 53 ـ83.
همچنین نگاه کنید به: تروریسم، حقوق بشر، حقوق جزای بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، سلاحهای هسته‌ای، قاعده آمره، مخاصمات مسلحانه.
 
 
حقوق بین‌الملل
شکل‌گیری قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل؛ ارزیابی امکان نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی، شهرام زرنشان، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 72ـ 88.
 
حقوق بین‌الملل توسعه
1ـ حاکمیت در منابع طبیعی، ترجمه علی حیرانی نوبری، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 221ـ234.
2ـ حق صلح و حق توسعه، هدایت ا... فلسفی، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 19ـ31.
3ـ حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 179ـ250.
4ـ توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 125ـ139.
همچنین نگاه کنید به: حقوق اجتماعی بین‌المللی.
 
حقوق بین‌الملل خصوصی
1ـ وجه التزام و حقوق بین‌الملل خصوصی، ربیعا اسکینی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 73ـ84 .
2ـ تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آراء داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه، ترجمه ربیعا اسکینی، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 219ـ 268.
3ـ حقوق بین‌الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980، ترجمه محمد اشتری، ش بیستم، 1375، ص 297ـ353.
4ـ اسناد بین‌المللی، قانون فدرال سوئیس درباره حقوق بین‌الملل خصوصی، مصوب 18 دسامبر 1987، ش بیستم، 1375، ص 447ـ484 و ش بیست‌و‌یکم، 1376، ص 275ـ 315.
5ـ شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حسین پیران، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 259ـ288.
6ـ مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‌ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا(UCC)، هدی کاشانی‌زاده، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 313ـ344.
7ـ اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، حمیدرضا نیکبخت، علی‌اصغر عیوض‌پور، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 13ـ54.
همچنین نگاه کنید به: اتباع بیگانه، تابعیت، حقوق فراملی، حل تعارض قوانین، قانون حاکم.
 
حقوق بین‌الملل عام
1ـ آیا حقوق بین‌الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟، ترجمه سیدفضل ا... موسوی، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 339ـ352.
2ـ ارزیابی گزارش دیده‌بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 71ـ97.
3ـ تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 13ـ60.
 4ـ تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، محمد قربان‌پور، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 215ـ242.
5 ـ تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، حسین شریفی طراز کوهی و عبدالله قره‌باغی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 31ـ63.
6 ـ مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک، اعظم امینی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 191ـ206.
7ـ رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین‌الملل عام، حجت سلیمی ترکمانی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 207ـ231.
8 ـ اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی، عباسعلی کدخدایی، عبدالله عابدینی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 8 ـ34.
حقوق بین‌الملل عرفی
1ـ عرف بین‌المللی در مورد استرداد دعوی، محمود صمصامی مهاجر، ش اول، زمستان 1363، ص 98ـ103.
2 ـ حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه، سیدقاسم زمانی، ش بیستم، 1375، ص 251ـ296.
3ـ حمایت حقوق بین‌الملل عرفی از محیط زیست، جمشید ممتاز، ترجمه محمود صوراسرافیل، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 7ـ 19.
4ـ عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی، ترجمه حمیدرضا علومی یزدی، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 201ـ 241.
5 ـ در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی، ترجمه علیرضا ابراهیم گل و فرزانه آقاشاهی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 127ـ 148.
6 ـ اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی، ترجمه حجت سلیمی ترکمانی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 263ـ292.
7ـ شکل‌گیری قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل؛ ارزیابی امکان نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی، شهرام زرنشان، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 72ـ 88.
 
حقوق بین‌الملل کیفری
1ـ بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین، سیدفضل‏الله موسوی، معصومه سادات میرمحمدی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 87 ـ122.
2ـ دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفرمانی، امیرحسین رنجبریان، مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 123ـ167.
3ـ جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون، بهزاد رضوی‌فرد، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 203ـ223.
4ـ جنبه‌های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری، دکتر علیرضا دلخوش، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 223ـ262.
5 ـ نقش علوم جرم‌یابی در اثبات جنایات بین‌المللی، منصور فرخی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 283ـ299.
6 ـ ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی، عبدالعلی توجهی، مهدی قربانی قلجلو، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 139ـ173.
 
حقوق بین‌الملل معاصر
حق بر دموکراسی در حقوق بین‌الملل معاصر، رضا اسلامی، کتایون بشکار دانا، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 45ـ71.
 
حقوق تجارت بین‌المللی
1ـ تدوین تدریجی حقوق تجارت بین‌المللی، ترجمه ناصر صبح‌خیز، ش دوم، بهار 1364، ص 39ـ51 .
2ـ نظریه اصیل واقعی و alter ego، مرتضی نصیری، ش دوم، بهار 1364، ص 211ـ243.
3ـ وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی، ربیعا اسکینی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 41ـ 88 .
4ـ عقیم شدن قراردادهای تجاری با تأکید بر حقوق انگلیس، فرامرز مؤمنی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 267ـ 295.
5 ـ قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها، مرتضی نصیری، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 297ـ330.
6 ـ طـرح کمیتـه حقـوقی مـشورتی آسیایی و افریقـایی برای حل‌ و‌ فصل اختلافات تجاری، مصطفی رنجبران، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 73ـ77.
7ـ بررسی اجمالی مفهوم حقوقی «J.V.» در حقوق امریکا و حقوق بین‌الملل، حسین خزاعی، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 53 ـ 128.
8 ـ ضمانت در معاملات بین‌المللی، علی فتحی‌پور، ش سیزدهم، پاییزـ زمستان 1369، ص 129ـ182.
9ـ روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک ـ آیا جایگزین‌های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟، ترجمه ماشاء ا... بنانیاسری، ش سی‌‌و‌‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 157ـ210.
10ـ عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی، ترجمه حمیدرضا علومی یزدی، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 201ـ 241.
11ـ مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، محمدرضا صابر، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 243ـ 295.
12ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی (2005)، ترجمه مصطفی السان و علی رضایی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 387ـ 402.
13ـ قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی، ترجمه مصطفی بختیاروند، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 261ـ 283.
14ـ مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‌ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا(UCC)، هدی کاشانی‌زاده، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 313ـ344.
15ـ مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسننیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها، یحیی ابراهیمی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص61‌ ـ90.
16ـ قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشکستگی فرامرزی، ترجمه فهیمه مرادی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 257ـ275.
17ـ اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا، حمیدرضا نیکبخت، فرهاد پیری، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 35ـ 58.
18ـ صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، محسن محبی، یاسر ضیایی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 7ـ30.
همچنین نگاه کنید به: اتاق بازرگانی بین‌المللی، اسناد تجاری، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی، بیع بین‌المللی، تغییر اوضاع و احوال، داوران، داوری، سازمان تجارت جهانی، فورس ماژور.
 
حقوق بین‌الملل و ارزشها
نگاه کنید به: حقوق اجتماعی بین‌المللی.
 
حقوق تطبیقی
1ـ قوه قاهره یا فورس ماژور « بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی»، سیدحسین صفایی، ش سوم، تابستان 1364، ص 109ـ 149.
2ـ مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت، سیدحسین صفایی، ش چهارم، زمستان 1364،  ص 164ـ 195.
3ـ مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران، امریکا و بین‌الملل، اکبر شیرازی، ش پنجم، بهار 1365، ص 101ـ 129.
4ـ تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقـی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر، سیدحسین عنایت، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 71ـ110و ش هفتم، زمستان 1365، ص 97ـ 189 و ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 21ـ162.
5 ـ وجه التزام از نظر حقوق تطبیقی، ربیعا اسکینی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 46ـ72.
6 ـ مسئولیت مدنی داوران ‌ـ مطالعه تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 219ـ283.
7ـ بررسی حقوق تطبیقی در ارتباط با شرط داوری به‌وسیله ارجاع، ترجمه اسماعیل بنی‌صدر، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 278ـ284.
8ـ انتخاب صریح قانون [حاکم در قراردادهای دولت با بیگانگان]، ترجمه علی قاسمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 385ـ396.
9ـ داوری تجاری بین‌المللی، ترجمه محسن محبی، ش بیست‌و‌‌یکم، 1376، ص  45 ـ71.
10ـ‌ آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد، حمیدرضا نیکبخت، ش بیست‌‌و‌‌یکم، 1376، ص 97ـ126.
11ـ استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه‌ای بین سیستم‌های مهم اروپایی، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، ش بیست‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 113ـ150.
12ـ کشمکش‌زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن‌لا، ترجمه محمدحسین ساکت، ش بیست‌‌و‌‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ‌ص 187 ـ 238.
13ـ قراردادهای دولت با بیگانگان، مسئله تغییر یک‌جانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378،  ص 193ـ240.
14ـ نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران: حقوق تطبیقی، فرهاد پروین، ش بیست‌‌و‌چهارم، 1378، ص 264ـ274.
15ـ مطالعه تطبیقی « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه‌حل حقوق ایران، محمدحسن صادقی مقدم، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 161ـ222.
16ـ حقوق تطبیقی در خصوص قانون حاکم بر قراردادهای نفتی، شرح و ترجمه محسن محبی، ش بیست‌و‌نهم، پاییز 1382، ص 38ـ46.
17ـ بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و امریکا، گودرز افتخارجهرمی و مرتضی شهبازی‌نیا، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 5 ـ73.
18ـ خسارات تنبیهی در حقوق انگلستان و امریکا، محسن عبداللهی، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 89 ـ101.
19ـ تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا، علیرضا ظاهری، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 119ـ177.
20ـ جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان،‌ محسن قاسمی، ش سی‌‌و‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 139ـ220.
21ـ مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‌ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا(UCC)، هدی کاشانی‌زاده، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 313ـ344.
 
حقوق تعهدات
1ـ اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، حمیدرضا نیکبخت، علی‌اصغر عیوض‌پور، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 13ـ54.
2ـ تعهدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، مهراب داراب‌پور، رؤیا زارع نعمتی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 185ـ222.
 
حقوق جزای بین‌المللی
1ـ جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، ترجمه و تلخیص محمدعلی اردبیلی، ش هفتم، زمستان 1365، ص 206ـ254.
2ـ دادگاه نظامی نورمبرگ پس از چهل سال، رضا فیوضی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 131ـ 165.
3ـ کشتار جمعی، محمدعلی اردبیلی، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 33ـ71.
4ـ ملاحظاتی پیرامون جرم بین‌المللی دولت، ترجمه و تلخیص علی حسین نجفی ابرندآبادی، ش سیزدهم، پاییزـ زمستان 1369، ص 269ـ320.
5ـ ابراهیم ـ آنتیگون و تعارض میان ضرورتها، ترجمه مرتضی کلانتریان، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 135ـ 189.
6 ـ درآمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌الملل جزا، علی‌حسین نجفی ابرندآبادی و منوچهر خزانی، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 239ـ 279.
7ـ اسناد بین‌المللی، پیش‌نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 449ـ471.
8 ـ مسائل مربوط به مسئولیت ناشی از بحران و جنگ خلیج فارس، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، ش بیستم، 1375، ص 191 ـ 249.
9ـ به‌دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف اروپایی، ترجمه منوچهر خزانی، ش بیست‌‌و‌یکم، 1376، ص 73ـ 95.
10ـ به‌دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، ش بیست‌‌و‌یکم، 1376،ص 181ـ211.
11ـ دعوای پینوشه، معجونی از حقوق و سیاست، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 85 ـ 128.
12ـ اعمال صلاحـیت جهـانی در رابطـه بـا جـرایم سنگین حقوق بشری، ترجمه محمدجواد شریعت باقری، ش بیست‌‌و‌هشتم، 1382، ص 61 ـ114.
13ـ قـواعد بنیادین حقـوق بین‌المللی کیفـری و قواعد آمره (Jus Cogens)، ترجمه سیدعلی هنجنی، ش سی‌‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 231ـ244.
14ـ قربانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیان، ترجمه توکل حبیب‌زاده و مجتبی جعفری، ش سی‌و‌‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 33ـ56 .
15ـ عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویه دادگاه‌های ویژه بین‌المللی کیفری، ستار عزیزی، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 9ـ34.
16ـ جنایات علیه بشریت در حقوق بین‌الملل معاصر، ترجمه امیرساعد وکیل، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 59 ـ100.
17ـ جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری، روناک خاک، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 101ـ 146.
18ـ شکلهای نامتقارن بین‌المللی شدن حقوق کیفری، ترجمه روح‌الدین کرد علیوند، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 147ـ163.
همچنین نگاه کنید به: تروریسم، پول‌شویی، جنایات سازمان‌یافته، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه. دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان بین‌المللی کیفری، فساد مالی، مخاصمات مسلحانه.
حقوق جنگ
1ـ جنگ علیه حقوق انسان‌ها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه، هاله حسینی اکبرنژاد، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 13ـ40.
2ـ اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه، مهناز اخوان خرازیان، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 41ـ69.
3ـ جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، حوریه حسینی‌اکبرنژاد، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص99ـ125.
4ـ درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح، جواد شجاع، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 231ـ257.
 
حقوق داخلی
سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا، عباسعلی کدخدایی، علی داعی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 13ـ 38.
 
حقوق دریا
1ـ مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیرعضو، سیدعلی اصغر کاظمی، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص  53 ـ76.
2ـ کلیاتی در مورد دریای سرزمینی و عبور بی‌ضرر از آن، مصطفی رنجبران، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 211ـ232.
3ـ حمایت و توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان، جمشید ممتاز، ش یازدهم، پاییز ـ زمستان 1368، ص 5 ـ 32.
4ـ حاکمیت در منابع طبیعی، ترجمه علی حیرانی نوبری، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368،  ص 221ـ234.
5ـ چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها، ترجمه سیدفضل ا... موسوی، ش بیست‌‌و‌پنجم، 1379، ص 223ـ254.
6ـ تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب، جمشید ممتاز، ترجمه محمود صوراسرافیل، ش سی‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 159ـ 188.
7ـ دادگاه بین‌المللی حقوق دریا: یک ارزیابی، ترجمه علی قاسمی، ش سی‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 245ـ270.
8ـ تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، محمد قربان‌پور، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 215ـ242.
9ـ قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط، حسین سیمایی صراف، میثم یاری، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 105ـ 138.
10ـ پدیدۀ دولت‌های در حال غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین‌الملل، امیرحسین رنجبریان، نفیسه ارغنده‌پور، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 83 ـ124.
11ـ تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج فارس در مقابله با کشند سرخ، منصوره صدیقیان کاشانی، علی مشهدی، سمیرا نادری، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 149ـ 168.
همچنین نگاه کنید به: آبراههای بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، دریای آزاد، دریای خزر.
 
حقوق روسیه
موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری‌های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو، ستار عزیزی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 65ـ87.
 
حقوق سازمانهای بین‌المللی
1ـ مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل، پوریا عسکری، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 149ـ161.
 
حقوق کشورهای عربی
ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت، حسین آقایی جنت مکان، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 91ـ110.
 
حقوق فراملی
1ـ تفکری بر تئوری حقوق فراملی، ترجمه ناصر صبح‌خیز، ش سوم، تابستان 1364، ص 87 ـ107.
2ـ حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین‌المللی، ترجمه محسن محبی، ش پنجم، بهار 1365، ص 7 ـ 41.
3ـ عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی، ترجمه حمیدرضا علومی یزدی، ش سی‌‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 201ـ241.
 
حقوق فرانسه
1ـ تقصیر سنگین در حقوق فرانسه، سیدحسین صفایی، ش چهارم، زمستان 1364، ص170ـ 175.
2ـ وجه التزام در حقوق فرانسه، ربیعا اسکینی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 51 ـ57 .
3ـ تصویب معاهدات در فرانسه، سیدحسین عنایت، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 65 ـ 68 .
4ـ تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آراء داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه، ترجمه ربیعا اسکینی، ش سیزدهم، پاییزـ زمستان 1369، ص 219ـ 268.
5ـ شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی، ترجمه مصطفی رحیمی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 129ـ200.
6ـ شرط داوری به‌وسیله ارجاع در حقوق فرانسه، ترجمه اسماعیل بنی‌صدر، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 279ـ283.
7ـ استناد و اثبات قانون خارجی: در حقوق فرانسه، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، ش بیست‌‌و‌‌سوم،  پاییزـ زمستان 1377، ص 125ـ132.
8ـ قراردادهای دولت با بیگانگان، مسئله تغییر یـک‌جـانبه قـرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق فرانسه، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 211ـ 215.
9ـ نظریه « حوادث پیش‌بینی نشده» در حقوق فرانسه، محمدحسن صادقی مقدم، ش بیست‌و‌‌پنجم، 1379، ص 176ـ184.
10ـ جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان، محسن قاسمی، ش سی‌‌و‌‌دوم، بهارـ ‌تابستان 1384، ص 139ـ220.
 
حقوق قراردادها
1ـ مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسننیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها، یحیی ابراهیمی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص61‌ ـ90.
2ـ اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌‌سازی حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مصطفی السان، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 321ـ335.
 
حقوق کار
تأثیر حقوق اتحادیه اروپا در تکامل مفهوم رفع تبعیض بین کارگر زن و مرد بر حقوق کار بریتانیا، محمود براتی‌نیا، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 147ـ160.
 
حقوق کیفری ایران
ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی، عبدالعلی توجهی، مهدی قربانی قلجلو، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 139ـ173.
 
حقوق مصرف
معرفی حقوق مصرف با مقدمه‌ای از مترجم،  ترجمه عباس قاسمی حامد، ش بیست‌‌وسوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 239ـ 258.
 
حقوق معاهدات
1ـ نظری اجمالی بر حقوق معاهدات، ترجمه احمد قطینه، ش پنجم، بهار 1365، ص 177ـ216.
2ـ تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر، سیدحسین عنایت، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 71ـ110 و ش هفتم، زمستان 1365، ص 97ـ 189 و ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 21ـ162.
3ـ استفاده از « حق شرط» در معاهدات بین‌المللی، محمدکاظم عمادزاده، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 199ـ214.
4ـ اسنـاد بیـن‌المللی، عهدنـامه  ‌1969 ویــن در خصوص حقوق معاهدات، ش ‌هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 215ـ273.
5ـ حقوق تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در فقه و حقوق اسلام، عباسعلی عمید زنجانی، ش چهاردهم و پانزدهـم، بهارـ زمستان 1370، ص 5 ـ 29.
6 ـ حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه، سیدقاسم زمانی، ش بیستم، 1375، ص 251ـ296.
7ـ حاکمیت یا استقلال اراده در عهدنامه‌های بین‌المللی، حمیدرضا نیکبخت، ش سی‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 35ـ45.
8ـ تأملی بر « اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، نادر ساعد، ش سی‌‌و‌‌دوم، بهارـ‌ تابستان 1384، ص 53 ـ94.
9ـ حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حـقوق بشر، توکل حبیب‌زاده، ش سی‌‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 95ـ137.
10ـ نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران‌ـ ایالات متحده، علی قاسمی، ش سی‌و‌نهم، پاییز‌ـ زمستان 1387، ص 13ـ27.
11ـ در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی، ترجمه علیرضا ابراهیم گل و فرزانه آقاشاهی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 127ـ 148.
12ـ اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، آرامش شهبازی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 55 ـ 71.
همچنین نگاه کنید به: تغییر اوضاع و احوال، تقصیر سنگین، داراشدن غیرعادلانه، فورس ماژور.
 
حقوق ملی
تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میرمحمدی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 143ـ174.
 
حقوق منابع طبیعی
تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی، مرتضی نجفی اسفاد، حامد خوری، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 89 ـ 115.
 
حقوق منابع نفت و گاز
تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی، مرتضی نجفی اسفاد، حامد خوری، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 89 ـ 115.
 
حقوق هوایی
1ـ کنوانسیون مونترال: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه‌های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو، ترجمه ماشاء ا... بنانیاسری، ش سی‌‌و‌‌یکم، پاییز 1383، ص 259ـ312.
2ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون راجع  به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی (مونترال 28 می 1999)، ترجمه ماشاء ا... بنانیاسری، ش سی‌‌و‌‌‌یکم، پاییز 1383، ص 313ـ 349.
3ـ تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات، علی ایزدی و فرشاد گراوند، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 141ـ166.
همچنین نگاه کنید به:‌ امنیت هواپیمایی کشوری.
 
حل تعارض قوانین
1ـ وجه التزام و سیستم تعارض قوانین، ربیعا اسکینی، ش نهم، پاییز ـ زمستان 1367، ص 76ـ84 .
2ـ تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، ربیعا اسکینی، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 153ـ213.
3ـ تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین، نجادعلی الماسی، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 5 ـ27.
4ـ حقوق بین‌الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980، ترجمه محمد اشتری، ش بیستم، 1375، ص 297ـ353.
5ـ تنوع قواعد حل تعارض، فرهاد خمامی‌زاده، ش بیست‌‌ویکم، 1376، ص5 ـ44.
6 ـ کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یا به‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند (رم ـ 24 ژوئن 1995)، ترجمه فرهاد خمامی‌زاده، ش بیست‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 169ـ220.
7ـ استناد و اثبات قانون خارجی:‌ مقایسه‌ای بین سیستم‌های مهم اروپایی، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، ش بیست‌‌و‌‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 113ـ150.
8 ـ تعارض قوانین در فدراسیون روسیه، فرهاد خمامی‌زاده، ش بیست‌‌و‌ششم و بیست‌و‌هفتم، 1380ـ1381، ص 349ـ363.
9ـ تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)، حمیدرضا نیکبخت، ش سی‌‌و‌‌دوم، بهارـ‌ تابستان 1384، ص 7ـ51 .
10ـ اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، حمیدرضا نیکبخت، علی‌اصغر عیوض‌پور، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 13ـ54.
همچنین نگاه کنید به: اسناد تجاری، قانون حاکم.
 
حل و‌ فصل اختلافات
1ـ جهان سوم و حل‌ و‌ فصل اختلافات بین‌المللی، ترجمه محسن محبی، ش هشتم، بهارـ‌ تابستان 1366، ص 112ـ114.
2ـ اندیشه‌هایی در خصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاریهای بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه ناصرعلی منصوریان، ش دوازدهم، بهار ـ تابستان 1369، ص 29ـ66 .
3ـ طرح کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی برای حل‌ و ‌فصل اختلافات تجاری، مصطفی رنجبران، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 73ـ77.
4ـ روشهای حل ‌و ‌فصل بین‌المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی، ضرغام غریبی، ش بیـست‌و‌نهم، پاییز 1382، ص 111ـ 148.
همچنین نگاه کنید به: اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی.
 
خسارات تنبیهی
خسارات تنبیهی در حقـوق بین‌الملل، محسن عبداللهی، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 85 ـ 118.
 
خلع سلاح
تأملی بر « اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، نادر ساعد، ش سی‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 53 ـ94.
همچنین نگاه کنید به: سلاحهای هسته‌ای.
 
دادگاه اروپایی حقوق بشر
1ـ به‌دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف اروپایی، ترجمه منوچهر خزانی، ش بیست‌‌و‌‌یکم،‌ 1376، ص 73ـ 95.
2ـ نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر، حسینقلی حسینی‌نژاد، ش بیست‌‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 137 ـ 145.
3ـ دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، سیدمحمد قاری سیدفاطمی، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 129 ـ 145.
 
دادگاه بین‌المللی حقوق دریا
1ـ آیین‌های‌ دادرسی بین‌المللی: دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، ترجمه و تحقیق ابراهیم بیگ‌زاده، ش بیست‌‌و‌چهارم، 1378، ص 167ـ174.
2ـ دادگاه بین‌المللی حقوق دریا: یک ارزیابی، ترجمه علی قاسمی، ش سی‌‌و‌‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 245ـ270.
 
دادگاه بین‌المللی محیط زیست
نگاه کنید به: محیط زیست.
 
دادگاه دولتی
نفی صلاحیت دادگاه‌های دولتی و مراجع داوری در صورت وجود موافقتنامه ای.دی.آر با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رویه داوری‌های بین‌المللی، یوسف درویشی هویدا، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 85 ـ103.
 
دادگاه عالی لندن
رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیزبرند ]سر سرباز هخامنشی[، ترجمه سوسن چراغچی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 337ـ347.
 
دادگاه کیفری بین‌المللی
تکامل حقوق بزه‌دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین‌المللی، بهزاد رضوی فرد، حسن فقیه محمدی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 195ـ233.
 
دادگاه ویژه سرالئون
1ـ دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفرمانی، امیرحسین رنجبریان، مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 123ـ167.
2ـ توسعه حقوق بین‌المللی کیفری بر پایه جرم‌انگاری ازدواج اجباری به‌عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون، فاطمه امیری، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 267ـ291.
 
دادگاه‌های مختلط
دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفرمانی، امیرحسین رنجبریان، مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 123ـ167.
دارا شدن غیرعادلانه
1ـ استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی، حسین صفایی، ش دوم، بهار 1364، ص 7ـ37.
2ـ نقد اجمالی رأی شماره 2ـ 219ـ 35 دیوان داوری دعـاوی ایـران و امریکا، «تئوری دارا شدن غیرعادلانه و صلاحیت»، اکبر شیرازی، ش دوم، بهار 1364، ص 93ـ121.
3ـ مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران، امریکا و بین‌الملل، اکبر شیرازی، ش پنجم، بهار 1365، ص 101ـ 129.
 
داماتو ـ کندی
تکاپو در جهت جهانی ‌کردن حقوق؟ قانـون هلمز ـ برتون و دامـاتو ـ کنـدی، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، ش ‌بیستم، 1375، ص 41ـ77.
 
داوران
1ـ جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش دوازدهم، بهارـ‌ تابستان 1369، ص 165ـ 206.
2ـ مسئولیت مدنی داوران، مطالعه تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 219ـ283.
3ـ استانداردها و آیین‌های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 169ـ 199.
 
داوری
1ـ موضوع قاعده ربوس ... و محاکم قضائی و داوری بین‌المللی، تألیف و ترجمه محمدعلی حکمت، ش سوم، تابستان 1364، ص 52 ـ 59 .
2ـ اسناد بین‌المللی، قانون نمونه درباره داوری تجاری بین‌المللی، ش چهارم، زمستان 1364، ص 197ـ230.
3ـ حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین‌المللی، ترجمه محسن محبی، ش پنجم، بهار 1365، ص 5 ـ41.
4ـ نکاتی از آیین دادرسی بین‌المللی، ترجمه و تلخیص رضا فیوضی، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 209ـ233.
5ـ نظم عمومی و حـقوق قابل ‌اجرا در ماهیت دعوی در داوری‌ بین‌المللی، ترجمه و تلخیص محمد اشتری، ش نـهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 167ـ 209.
6 ـ داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس، ترجمه و تلخیص حسین میرمحمد صادقی، ش دهم،  بهارـ تابستان 1368، ص 205ـ260.
7ـ تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، ربیعا اسکینی، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 153ـ213.
8 ـ سخنی درباره مراکز داوری منطقه‌ای کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی، مصطفی رنجبران، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 67 ـ 85 .
9ـ تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آراء داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه، ترجمه ربیعا اسکینی، ش سیزدهم، پاییز ـ زمستان 1369، ص 219ـ 268.
10ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، نیویورک 1958،  ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 403 ـ 421.
11ـ شرط داوری به‌وسیله ارجاع، ترجمه اسماعیل بنی‌صدر، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ 1372، ص 261ـ284.
12ـ اجرای احکام داوری بین‌المللی، ترجمه سوسن خطاطان، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 301ـ373.
13ـ داوری تجاری بین‌المللی، ترجمه محسن محبی، ش بیست‌‌و‌‌یکم، 1376، ص 45ـ71.
14ـ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، سیدجمال سیفی، ش بیست‌‌و‌‌سوم،  پاییزـ زمستان 1377، ص 35ـ81 .
15ـکشمکش‌زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن‌لا، ترجمه محمدحسین ساکت، ش بیست‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 187ـ 238.
16ـ داوری در قراردادهای بانکی، ترجمه محسن محبی، ش بیست‌و‌هشتم، 1382، ص 45ـ60 .
17ـ قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری، شرح و ترجمه محسن محبی، ش بیست‌‌ونهم، پاییز 1382، ص 29ـ 109.
18ـ آماده‌سـازی شاهد برای حضور در داوری تجاری بین‌المللی: راهنمای عملی برای وکـیل، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش سی‌‌و‌‌یکم، پاییز 1383، ص 187ـ 199.
19ـ ضمانت اجرای آراء داوری بین‌المللی، مرتضی زهرایی، ش سی‌و‌‌یکم، پاییز 1383، ص 201ـ 258.
20ـ مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین‌المللی در مقابل آراء داوری (تفسیر یک رأی داوری)، حسین خزاعی، ش سی‌‌و‌‌چهارم، بهارـ تابستان 1385،  ص 9ـ32.
21ـ رویه داوری بین‌المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی)، محسن محبی، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 9ـ70.
22ـ صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری، محمدتقی عابدی، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 89 ـ146.
23ـ مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه، مشکان مشکور، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 323ـ 328.
24ـ اسناد بین‌المللی، قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران، قواعد داوری، ترجمه سیدمحمد اسبقی، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص  329ـ 355.
25ـ شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی، ترجمه مصطفی السان و علی رضائی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 169ـ 191.
26ـ نفی صلاحیت دادگاه‌های دولتی و مراجع داوری در صورت وجود موافقتنامه ای.دی.آر با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رویه داوری‌های بین‌المللی، یوسف درویشی هویدا، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 85 ـ103.
همچنین نگاه کنید به: اتاق بازرگانی بین‌المللی، بیانیه‌های الجزایر، داوران، دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی، قراردادهای نفتی.
 
 
داوری بین‌المللی
1ـ تحقق رؤیا: داوری خودآیین، ترجمه فیض‌اله جعفری، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 163ـ193.
2ـ شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، رضـا آریان کیا، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 197ـ214.
3ـ تابعیت رأی داوری، علیرضا ایرانشاهی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 225ـ 265.
4ـ بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‌المللی، علیرضا ایرانشاهی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 73ـ114.
5 ـ اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا، حمیدرضا نیکبخت، فرهاد پیری، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 35ـ 58.
6 ـ صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داور اضطراری طبق قواعد جدید مرکز داوری ICC و قانون داوری بین‌المللی سوئیس، جواد کاشانی، مهدی شیخیانی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 125ـ 148.
 
داوری اضطراری
صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داور اضطراری طبق قواعد جدید مرکز داوری ICC و قانون داوری بین‌المللی سوئیس، جواد کاشانی، مهدی شیخیانی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 125ـ 148.
 
دریای آزاد
1ـ تحولات جدید حقوق بین‌الملل عمومی در مورد قانونی بودن آزمایشهای اتمی در دریای آزاد، ترجمه و تلخیص رضا فیوضی، ش پنجم، بهار 1365، ص 43ـ62 .
2ـ مسئله لاشه کشتیهای غرق شده در دریـای آزاد از نظـر حقوق بین‌الملل، ترجمه و تلخیص رضا فیوضی، ش هفتم، زمستان 1365، ص 191ـ206.
3ـ مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد، مهرداد سیدی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 5 ـ20.
 
دریای خزر
1ـ رژیم حقوقی دریای مازندران، بهمن آقایی، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 183ـ 198.
2ـ مرز در دریاچه‌های بین‌المللی، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، ش بیست‌و‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 49ـ135.
3ـ دریای خزر و حقوق بین‌الملل: گزینه‌های متفاوت با توجه به آراء دیوان بین‌المللی دادگستری، مهرداد ناظمی، ش بیست‌و‌ششم و بیست‌و‌هفتم، 1380ـ1381، ص 147ـ 348.
 
دفاع ضرورت
دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی، مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 267ـ304.
نگاه کنید به: حقوق بشردوستانه.
 
دفاع مشروع
1ـ تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور، سیدیاسر ضیایی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 167ـ190.
2ـ رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001، علی قاسمی، ویکتوریا بارین چهاربخش، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 175ـ194.
3ـ عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها: تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور، حسن سواری، خه‌بات اصلانی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 59 ـ82.
 
دولت بدون سرزمین
پدیدۀ دولت‌های در حال غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین‌الملل، امیرحسین رنجبریان، نفیسه ارغنده‌پور، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 83 ـ124.
دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی
نگاه کنید به: اتاق بازرگانی بین‌المللی.
 
دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
1ـ دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، ترجمه مصطفی رحیمی، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 191ـ237.
2ـ دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، ترجمه مهرداد سیدی، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 353ـ384.
3ـ آیین‌های دادرسی بین‌المللی: محاکم کیفری بین‌المللی، ترجمه و تحقیق ابراهیم بیگ‌زاده، ش بیست‌و‌چهارم، 1378، ص 174 ـ 192.
 
دیوان بین‌المللی دادگستری
1ـ بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان ‌بین‌المللی ‌دادگستری‌لاهه، سیدباقر میرعباسی، ش ‌اول، زمستان 1363، ص 181ـ 199.
2ـ بررسی اجمالی اختلافات ایالات متحده امریکا ـ نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری ـ 1986، رضا فیوضی، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 129ـ156.
3ـ آراء دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص اصل عدم مداخله، سیدحسین صفایی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 19ـ22.
4ـ رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و انصراف از استرداد دعوی، ناصرعلی منصوریان، ش چـهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 97ـ101.
5ـ استاپل در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، ناصرعلی منصوریان، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 118ـ120.
6 ـ بیـن پـتک و سنـدان؛ ایـالات مـتحده، دیوان بین‌المللی دادگستری و دعـوای نیـکاراگوئه، ترجمه ابوسعید رهبری، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 149ـ171.
7ـ « ساخت و پرداخت» احکام در دیوان بین‌المللی دادگستری، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374،  ص 297ـ 338.
8ـ حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه، سیدقاسم زمانی، ش بیستم، 1375، ص 251ـ296.
9ـ گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی، اردشیر امیرارجمند، ش بیست‌‌و‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 5 ـ 47.
10ـ رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد قواعد آمره، سیدقاسم زمانی، ش بیست‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 319ـ323.
11ـ توسل به سلاح هسته‌ای و حمایت از محیط زیست: آورده دیوان بین‌المللی دادگستری، جمشید ممتاز، ترجمه محمود صوراسرافیل، ش بیست‌و‌چهارم، 1378، ص 5 ـ 28.
12ـ آیین‌های دادرسی بین‌المللی: دیوان ‌بین‌المللی دادگستری، ترجمه و تحقیق ابراهیم‌ بیگ‌زاده، ‌ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 131ـ151.
13ـ دریای خزر و حقوق بین‌الملل: گزینه‌های متفاوت با توجه به آراء دیوان بین‌المللی دادگستری، مهرداد ناظمی، ش بیست‌‌و‌‌ششم و بیست‌و‌‌هفتم، 1380ـ1381، ص 147ـ 348.
14ـ قاضی ویژه در دیوان بین‌المللی دادگستری، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 75ـ84 .
15ـ نقد و بررسی نظر مشورتی دیـوان بین‌المللی دادگستـری راجع‌ به تهدید یا توسل به سلاحهای هسته‌ای، مسعود البرزی ورکی، ش سی‌‌و‌یکم، پاییز 1383، ص 5 ـ 87 .
16ـ دیوان بین‌المللی دادگستری: موضوعات منتخب درباره مسئولیت دولت، ترجمه علی قاسمی، ش سی‌‌و‌‌چهارم، بهار ـ تابستان 1385، ص 111ـ 129.
17ـ عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویه دادگاه‌های ویژه بین‌المللی کیفری، ستار عزیزی، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 9ـ 34.
18ـ آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور، ترجمه علی قاسمی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 103ـ 127.
19ـ اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، آرامش شهبازی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 55 ـ 71.
20ـ تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی، ستار عزیزی، محمد حاجی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 13ـ51.
21ـ رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001، علی قاسمی، ویکتوریا بارین چهاربخش، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 175ـ194.
22ـ عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها: تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور، حسن سواری، خه‌بات اصلانی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 59 ـ82.
23ـ قانون اساسی جامعۀ بین‌المللی در محاق (تأملی در نظریه و رویه)، آرامش شهبازی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 169ـ191.
24ـ تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی، مرتضی نجفی اسفاد، حامد خوری، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 89 ـ 115.
25ـ نقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری، علیرضا ایرانشاهی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 116ـ 138.
 
دیوان بین‌المللی کیفری
1ـ درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و ارزیابی اساسنامه آن، سیدنصرا... ابراهیمی، ش بیست‌‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 151ـ 185.
2ـ قوانین اساسی‌کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه مرتضی کلانتریان، ش بیست‌‌و‌‌نهم، پاییز 1382، ص 149ـ167.
3ـ معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیرعضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضائی دیوان کیفری بین‌المللی ـ ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت، ترجمه سیدحسام‌الدین لسانی، ش سی‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 221ـ257.
4ـ اسناد بین‌المللی، آیین دادرسی و ادله دیوان بین‌المللی کیفری، ش سی‌‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 303ـ381 و ش سی‌و‌چهارم، بهارـ تابستان 1385،  ص 463ـ 515.
5 ـ پیامدهای الحاق ج. ا. ا. به دیوان بین‌المللی کیفری، همایون فلاحیان، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 195ـ 223.
6 ـ قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، جواد طهماسبی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 11ـ 45.
7ـ دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش‌های حقوق داخلی و بین‌المللی، ترجمه روح‌الدین کرد علیوند، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 297ـ312.
8 ـ نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، حسین آقایی جنت‌مکان، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 245ـ 263.
9ـ جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری، روناک خاک، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 101ـ 146.
10ـ ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت، حسین آقایی جنت مکان، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 91ـ110.
11ـ صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری، هاله حسینی اکبرنژاد، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 111ـ142.
12ـ تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میرمحمدی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 143ـ174.
13ـ تجمیع محکومیت‌ها برطبق معیار سلیبیسی در حقوق بین‌الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا، هادی آذری، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 175ـ196.
14ـ جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون، بهزاد رضوی‌فرد، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 203ـ223.
15ـ تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایت تجاوز «با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»، حسین آقایی جنت‌مکان، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 163ـ184.
16ـ جنبه‌های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری، علیرضا دلخوش، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 223ـ262.
17ـ تکامل حقوق بزه‌دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین‌المللی، بهزاد رضوی فرد، حسن فقیه محمدی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 195ـ233.
همچنین نگاه کنید به: حقوق جزای بین‌المللی.
 
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
1ـ گزارشی از آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، ش اول، زمستان 1363، ص 63 ـ71.
2ـ استرداد دعوی در دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده امریکا، محمود صمصامی مهاجر، ش اول، زمستان 1363، ص 87 ـ 98.
3ـ نقـد اجمـالی رأی شمارة 2ـ 219ـ 35 دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا، تئوری دارا شدن غیرعادلانه و صلاحیت، اکبر شیرازی، ش دوم، بهار 1364، ص 93ـ121.
4ـ آراء دیوان داوری لاهه: گزارشی از آخرین تحولات در مورد دعاوی بین‌المللی ایران، ش سوم، تابستان 1364، ص 81 ـ83 .
5 ـ نقدی بر یکی از آراء دیوان داوری ایرانـ ایالات متحده امریکا، محمود صمصامی مهاجر، ش سوم، تابستان 1364، ص 151ـ 199.
6ـ بررسی مواضع و نقطه‌نظرهای جمهوری اسلامی ایران و دولت امریکا در پرونده الف/18 (دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده) در مورد تابعیت مضاعف، محسن آقاحسینی، ش چهارم، زمستان 1364، ص 49ـ72.
7ـ متن تصمیم دیوان داوری در پرونده الف/ 18 « تابعیت مضاعف»، ش چهارم، زمستان 1364، ص 139ـ163.
8ـ نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری دعـاوی ایـران ـ ایـالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف، ش شـشم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 111ـ 208.
9ـ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده: حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت دولت، ترجمه محسن محبی، ش هفتم، زمستان 1365، ص 53 ـ 95.
10ـ گزارشی از آراء دیـوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات‌ متحده امریکا، ش ‌هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 119 ـ 127.
11ـ گزارشی از آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا تا پایان سال 1366، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 125ـ130.
12ـ گزارشی از آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا در لاهه تا پایان شهریور ماه 1367، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 261ـ266.
13ـ یاد استاد میشل ویرالی حقوقدان بین‌المللی؛ فیلسوف حقوق، ناصرعلی منصوریان، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 97ـ124.
14ـ خلاصه اقدامات دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا در لاهه تا پایان شهریور ماه 1368، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 215ـ 219.
15ـ روش عملی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا در پذیرفتن ادله از طرفین و از کارشناسان، ترجمه و تلخیص احمد قطینه، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 207ـ232.
16ـ گزارش آراء دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا در لاهه تا پایان شهریور 1369، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 263ـ 268.
17ـ معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شده بیگانگان در آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، احمد حجازی، ش چهاردهم و پانزدهم، ‌بهارـ زمستان 1370، ص 31ـ 89 .
18ـ مسئله انصراف [از استرداد دعوی] در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، ناصرعلی منصوریان، ش چهاردهم و پانزدهم، ‌بهارـ زمستان 1370، ص 103ـ110.
19ـ استاپل در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، ناصرعلی منصوریان، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 122ـ 125.
20ـ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین‌الملل، گودرز افتخارجهرمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 3ـ84 .
21ـ مـاهیـت حقـوقـی دیـوان داوری دعـاوی ایـران ـ ایالات متـحده از دیـدگـاه حقـوق بین‌الملل، محسن محبـی،‌ ش هجـدهم و نـوزدهم، 1373ـ1374، ص 89 ـ133.
22ـ مصادره غیرمستقیم در حقوق بین‌الملل و رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، حسین پیران، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 385ـ446.
23ـ شرایط مسئولیت دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف، مهرزاد افجه‌ای، ش بیستم، 1375، ص 5 ـ40.
24ـ ضمانتنامه‌های بانکی در رویه دیوان داوری دعـاوی ایران ـ ایالات متحده، محسن محبی، ش بـیستم، 1375، ص 79ـ190.
25ـ گزارشی از آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (لاهه)، ش بیست‌و‌یکم، 1376، ص 247ـ 255.
26ـ ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان، جعفر نیاکی، ش بیست‌ودوم، بهارـ تابستان 1377، ص 221ـ297.
27ـ گزارشی از آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، ش بیست‌و‌چهارم، 1378، ص 375ـ383.
28ـ رویه دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده در خصوص شرط حمایت از اموال، اسدا... نوری، ش بیست‌و‌پنجم، 1379، ص 80 ـ83 .
29ـ نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران‌ـ ایالات متحده، علی قاسمی، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 13ـ27.
30ـ اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، آرامش شهبازی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 55 ـ 71.
همچنین نگاه کنید به: بیانیه‌های الجزایر.
 
رژیم‌های خودبسنده
1ـ رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین‌الملل عام، حجت سلیمی ترکمانی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 207ـ231.
2ـ اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی، عباسعلی کدخدایی، عبدالله عابدینی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 8 ـ34.
 
رفتار منصفانه
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسننیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها، یحیی ابراهیمی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص61‌ ـ90.
 
رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری
قضیه سم‌پاشی هوایی (اکوادور علیه کلمبیا)؛ تریل اسملتر قرن بیست و یکم؟، بابک وثوقی‌فرد، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 139ـ 158.
 
ژنوسید
1ـ کشتار جمعی، محمدعلی اردبیلی، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 33ـ 71.
2ـ حقوق بین‌الملل موضوعه در باب مسئولیت کیفری بین‌المللی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، ش بیستم، 1375، ص 209ـ 221.
3ـ اعمـال صلاحیت جهـانی در رابـطه بـا جـرائـم سنگیـن حقوق بشری، ترجمه محمدجواد شریعت‌ باقری، ش بیست‌و‌هشتم، 1382، ص 61 ـ 114.
4ـ قربانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیان، ترجمه توکل حبیب‌زاده و مجتبی جعفری، ش سی‌و‌چهارم، بهارـ تابستان، 1385، ص 33ـ 56.
5 ـ عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویه دادگاه‌های ویژه بین‌المللی کیفری، ستار عزیزی، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 9ـ 34.
6 ـ جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور، عطیه باباخانی، ش سی‌و‌هشتم، بهار‌ـ ‌تابستان 1387، ص 141ـ184.
7ـ جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری، روناک خاک، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 101ـ146.
8ـ صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری، هاله حسینی اکبرنژاد، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 111ـ142.
9ـ تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میرمحمدی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 143ـ174.
10ـ تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی، ستار عزیزی، محمد حاجی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 13ـ51.
همچنین نگاه کنید به: حقوق بشردوستانه.
 
سازمان تجارت جهانی
1ـ نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، عباس کدخدایی، ش بیست‌‌و‌‌یکم، 1376، ص 127ـ180.
2ـ آیین‌های دادرسی بین‌المللی: حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی، ترجمه و تحقیق ابراهیم بیگ‌زاده، ش بیست‌‌و‌چهارم، 1378، ص 151ـ166.
3ـ نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، ش بیست‌‌و‌هشتم، 1382، ص 149ـ241.
4ـ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی، ترجمه مسعود کمالی اردکانی، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 299ـ 312.
5 ـ رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت WTO و موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای RTAS، ترجمه فرزاد مهرانی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 293ـ319.
6 ـ توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 125ـ139.
7ـ اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی، عباسعلی کدخدایی، عبدالله عابدینی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 8 ـ34.
 
سازمان جهانی مالکیت معنوی
سیر تحول حقوق مؤلف در جامعه بین‌المللی، محسن قاسمی، ش سی‌‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 147ـ193.
نگاه کنید به: مالکیت معنوی.
 
سازمان دریانوردی بین‌المللی
تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، محمد قربان‌پور، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 215ـ242.
 
سازمان ملل متحد
پدیدۀ دولت‌های در حال غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین‌الملل، امیرحسین رنجبریان، نفیسه ارغنده‌پور، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 83 ـ124.
 
سازمانهای بین‌المللی
1ـ نحوه تصویب معاهدات در سازمانهای بین‌المللی، سیدحسین عنایت، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 81 ـ93.
2ـ تأملی بر مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی، سیدقاسم زمانی، ش بیست‌‌ویکم، 1376، ص 213ـ 245.
3ـ مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین‌المللی در مقابل آراء داوری (تفسیر یک رأی داوری)، حسین خزاعی، ش سی‌‌و‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 9ـ32.
4ـ شکل‌گیری قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل؛ ارزیابی امکان نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی، شهرام زرنشان، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 72ـ 88.
 
سرمایه‌گذاری بین‌المللی
1ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون حل ‌و‌ فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، ش ششم، تابستان ـ پاییز 1365، ص 259ـ 298.
2ـ قانون حاکم و اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل‌ و ‌فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه محسن محبی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 163ـ203.
3ـ اندیشه‌هایی در خصوص عهدنامه حل ‌و ‌فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاریهای بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه ناصرعلی منصوریان، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 29ـ66 .
4ـ مرکز بین‌المللی حل‌ و ‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری «ایکسید»، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 188 و 191ـ194.
5 ـ بررسی اجمالی مفهوم حقوقی «J.V.» در حقوق امریکا و حقوق بین‌الملل، حسین خزاعی، ش سیزدهم، ‌پاییزـ زمستان 1369، ص 53 ـ122.
6 ـ قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مسئله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این نوع قراردادها، ترجمه علی قاسمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 375ـ426.
7ـ چشم انداز انعقاد یک عهدنامه عمومی بین‌المللی درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ترجمه امیرمسعود میرفخرایی، ش بیست‌‌‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1377،  ص 83 ـ112.
8 ـ قراردادهای دولت بـا بیگانگان، مسئله تغییر یک‌جـانبه قـرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌وچهارم، 1378، ص 193ـ240.
9ـ زمینه‌هـای تـاریـخی حضـور شرکتـهـای خصـوصی در حقـوق بیـن‌الـملل، محسن محبی، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص   5 ـ56.
10ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون تأسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاریهای چندجانبه(MIGA)، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، ش بیست‌‌و‌ششم و بیست‌و‌هفتم، 1380ـ1381، ص 383ـ452.
11ـ معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، ترجمه توکل حبیب‌زاده، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 251ـ327.
همچنین نگاه کنید به: قراردادهای نفتی.
 
 
سرمایه‌گذاری خارجی
1ـ صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، محسن محبی، یاسر ضیایی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 7ـ30.
2ـ دلایل استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، مهدی منتظر، سیدنصراله ابراهیمی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 31ـ 45.
 
سلاحهای هسته‌ای
1ـ تحولات جدید حقوق بین‌الملل عمومی در مورد قانونی بودن آزمایشهای اتمی در دریای آزاد، ترجمه و تلخیص رضا فیوضی، ش پنجم، بهار 1365، ص 43ـ62 .
2ـ نابرابری دولتها در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای: تصورات و واقعیات، هدایت ا... فلسفی، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 5 ـ40.
3ـ توسل به سلاح هسته‌ای و حمایت از محیط زیست: آورده دیوان بین‌‌المللی دادگستری، جمشید ممتاز، ترجمه محمود صوراسرافیل، ش بیست‌و‌‌چهارم، 1378، ص 5 ـ 28.
4ـ نقـد و بررسی نظر مشورتی دیـوان بین‌المللی دادگستـری راجع ‌به تهدید یا توسل به سلاحهای هسته‌ای، مسعود البرزی ورکی، ش سی‌‌و‌‌یکم، پاییز 1383، ص 5 ـ87 .
5ـ مقابله با تروریسم هسته‌ای: یک پاسخ معاهداتی، ترجمه محمدرضا مهماندار، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 285ـ 318.
6ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای، ترجمه فرزانه کشاورز، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 427ـ 443.
 
شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، محسن محبی، یاسر ضیایی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 7ـ30.
شرط التزام
شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حسین پیران، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 259ـ288.
 
شرط پاسداشت تعهدات
مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی، مسعود اخوان‌فرد و محمدکاظم تقدیر، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 15ـ29.
 
شرط داوری
نقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری، علیرضا ایرانشاهی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 116ـ 138.
 
شورای امنیت سازمان ملل متحد
1ـ اصلاح شورای امنیت ـ تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد، ترجمه نادر ذوالعین، ش بیستم، 1375، ص 429ـ444.
2ـ معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیرعضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضائی دیوان کیفری بین‌المللی ـ ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت، ترجمه سیدحسام‌الدین لسانی، ش سی‌‌و‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 221ـ257.
3ـ شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم، شهرام زرنشان، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 57ـ94.
4ـ موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت، زینب رشیدی‌نژاد، ش سی‌وهفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 63 ـ 102.
5 ـ اگـزیستانسیالیسم در عـراق: قطعنـامـه شمـاره 1483 شـورای امنیـت و حقوق اشغال نظامی، ترجمه حمیدرضا جاویدزاده، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 215ـ 241.
6 ـ محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی، منصور فرخ‌سیری، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 29ـ 58.
7ـ ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت، حسین آقایی جنت مکان، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 91ـ110.
8ـ تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟، سیّدقاسم زمانی، جمشید مظاهری، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 115ـ161.
همچنین نگاه کنید به: تروریسم، ناتو.
 
صلاحیت
1ـ دعوای پینوشه، معجونی از حقوق و سیاست، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌پنجم، 1379، ص 85 ـ 128.
2ـ اعمال صلاحـیت جهـانی در رابـطه بـا جـرایم سنگـین حقوق بشری، ترجمه محمدجواد شریعت باقری، ش بیست‌و‌هشتم، 1382، ص 61 ـ114.
3ـ تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا، علیرضا ظاهری، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 119ـ177.
4ـ معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیرعضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضائی دیوان کیفری بین‌المللی ـ ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت، ترجمه سیدحسام‌الدین لسانی، ش سی‌و‌دوم، بهارـ ‌تابستان 1384، ص 221ـ257.
5 ـ صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری، محمدتقی عابدی، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 89 ـ146.
6 ـ قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، جواد طهماسبی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 11ـ 45.
7ـ دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش‌های حقوق داخلی و بین‌المللی، ترجمه روح‌الدین کردعلیوند، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 297ـ 312.
8 ـ صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری، هاله حسینی اکبرنژاد، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 111ـ142.
9ـ تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میرمحمدی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 143ـ174.
10ـ جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون، بهزاد رضوی‌فرد، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 203ـ223.
11ـ تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایت تجاوز «با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»، حسین آقایی جنت‌مکان، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 163ـ184.
12ـ ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی، عبدالعلی توجهی، مهدی قربانی قلجلو، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 139ـ173.
13ـ صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، محسن محبی، یاسر ضیایی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 7ـ30.
 
صلاحیت قضایی
سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا، عباسعلی کدخدایی، علی داعی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 13ـ 38.
 
فساد اداری
فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، عبدالرحمن افضلی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 235ـ 264.
 
فساد مالی
اسناد بین‌المللی، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی، محمدجواد میرفخرایی، ش سی‌و‌دوم، بهارـ تابستان 1384، ص 307ـ380.
همچنین نگاه کنید به: پول‌شویی.
 
 
فورس ماژور
1ـ مسئولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و مؤسسات دولتی «منعقده قبل از انقلاب» و مسئله فورس ماژور، ترجمه نصرت ا... حلمی، ش اول، زمستان 1363، ص 201ـ230.
2ـ تفسیر شرط فورس ماژور، ترجمه نصرت ا... حلمی، ش اول، زمستان 1363، ص 219ـ222.
3ـ قوه قاهره یا فورس ماژور «بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی»، سیدحسین صفایی، ش سوم، تابستان 1364، ص 109ـ 149.
4ـ فورس ماژور و اسناد تجاری، بهروز اخلاقی، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 132ـ133.
5 ـ آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد، حمیدرضا نیکبخت، ش بیست‌‌و‌‌یکم، 1376، ص 99ـ126.
6 ـ تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی، نغمه ناصری لاریجانی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 233ـ256.
 
قاعده آمره
1ـ جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل، سیدقاسم زمانی، ش بیست‌و‌‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 299ـ324.
2ـ جامعه بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی (Erga Omnes)، حسینقلی رستم‌زاد، ش سی‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 9ـ 71.
3ـ قـواعد بنیادین حقـوق بیـن‌المللی کیفری و قـواعد آمـره (Jus Cogensترجمه سیدعلی هنجنی، ش سـی‌و‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 231ـ244.
4ـ محدودیتهای حقوق بین‌الملل در موضوع توسل به‌زور و دفاع مشروع: قاعده Jus Cogens ،  ترجمه هادی وحید، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 263ـ 265.
5 ـ تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی، ستار عزیزی، محمد حاجی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 13ـ51.
6‌ـ قانون اساسی جامعۀ بین‌المللی در محاق (تأملی در نظریه و رویه)، آرامش شهبازی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 169ـ191.
همچنین نگاه کنید به: حقوق بین‌الملل عام، نظم عمومی.
 
قاعده منع تبعیض
تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، حسین شریفی طراز کوهی و عبدالله قره‌باغی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 31ـ63.
 
قانون اساسی جامعه بین‌المللی
قانون اساسی جامعۀ بین‌المللی در محاق (تأملی در نظریه و رویه)، آرامش شهبازی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 169ـ191.
 
قانون حاکم
1ـ انتخاب قانون حاکم، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش دوم، بهار 1364، ص 206ـ210.
2ـ قانون حاکم و اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل ‌و ‌فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه محسن محبی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368،  ص 163ـ203.
3ـ قـانون حـاکم بـر تعیین تـابعیت و اقـامتگـاه، نجـادعـلی الماسی، ش دوازدهم، بهارـ تابستان 1369، ص 16ـ27.
4ـ قانون خاص حاکم بر ضابطه غرامت در آراء دیوان [داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحـده]، احمـد حجازی، ش چهـاردهم و پانزدهم، بهـارـ زمستـان 1370، ص 50 ـ 58.
5ـ قانون حاکم بر قرارداد یا « قانون مناسب»، ترجمه علی قاسمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 379ـ396.
6ـ قانون حاکم در داوری تجاری بین‌المللی، ترجمه محسن محبی، ش بیست‌‌و‌‌یکم، 1376، ص 64 ـ67 .
7ـ نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران، فرهاد پروین، ش بیست‌وچهارم، 1378، ص 241ـ 275.
8ـ قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای خصوصی فراملی با مؤسسات دولتی خارجی، محسن محبی، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 36ـ52 .
9ـ قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی «بررسی تطبیقی»، علیرضا حجت‌زاده، ابراهیم نوشادی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 263ـ281.
همچنین نگاه کنید به: قراردادهای نفتی.
 
قراردادهای الکترونیکی
قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی «بررسی تطبیقی»، علیرضا حجت‌زاده، ابراهیم نوشادی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 263ـ281.
 
قراردادهای بین‌المللی
1ـ بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین‌المللی فروش گاز، محمد علیخانی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 289ـ311.
2ـ شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، رضـا آریان کیا، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 197ـ214.
3ـ اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌‌سازی حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مصطفی السان، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 321ـ335.
4ـ اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا، حمیدرضا نیکبخت، فرهاد پیری، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 35ـ 58.
 
قراردادهای نفتی
1ـ قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای خصوصی فراملی با مؤسسات دولتی خارجی، محسن محبی، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 36ـ52 .
2ـ رویه داوری بین‌المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی)، محسن محبی، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 9ـ 70.
3ـ شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی، ترجمه مصطفی السان و علی رضائی، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 169ـ 191.
4ـ مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، محمدرضا صابر، ش سی‌و‌هفتم، پاییزـ زمستان 1386، ص 243ـ 295.
5ـ وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین‌ کشورها، جواد کاشانی، ش سی‌و‌نهم، پاییزـ زمستان 1387، ص 165ـ 219.
6ـ بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین‌المللی فروش گاز، محمد علیخانی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 289ـ311.
7ـ شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، رضـا آریان کیا، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 197ـ214.
8ـ اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، ترجمه مجتبی اصغریان، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 243ـ262.
9ـ دلایل استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، مهدی منتظر، سیدنصراله ابراهیمی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 31ـ 45.
10ـ تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی، مرتضی نجفی اسفاد، حامد خوری، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 89 ـ 115.
 
تریل اسملتر
قضیه سم‌پاشی هوایی (اکوادور علیه کلمبیا)؛ تریل اسملتر قرن بیست و یکم؟، بابک وثوقی‌فرد، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 139ـ 158.
 
قواعد داوری
1ـ قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران، ش سی‌و‌ششم، بهارـ تابستان 1386، ص 329-355.
2ـ صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داور اضطراری طبق قواعد جدید مرکز داوری ICC و قانون داوری بین‌المللی سوئیس، جواد کاشانی، مهدی شیخیانی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 125ـ 148.
3ـ نقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری، علیرضا ایرانشاهی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 116ـ 138.
 
کامن‌لا
1ـ کشمکش‌زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لا،  ترجمه محمدحسین ساکت، ش بیست‌و‌‌سوم، پاییزـ زمستان 1377، ص 187ـ 238.
2ـ « نظریه تغییر اوضاع و احوال» در کشورهای دارای نظام حقوق کامن‌لا، محمدحسن صادقی مقدم، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 198ـ206.
3ـ خسارات تنبیهی در نظام کامن‌لا، محسن عبداللهی، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 88 ـ101.
4ـ مصونیت قضائی و اجرایی در حقوق کامن‌لا، حسین خزاعی، ش سی‌و‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 28ـ32.
همچنین نگاه کنید به: حقوق انگلستان، امریکا.
 
کنوانسیون رتردام
قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط، حسین سیمایی صراف، میثم یاری، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 105ـ 138.
 
کنوانسیون کویت
تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج فارس در مقابله با کشند سرخ، منصوره صدیقیان کاشانی، علی مشهدی، سمیرا نادری، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 149ـ 168.
 
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو
تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور، سیدیاسر ضیایی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 167ـ190.
مالکیت معنوی
1ـ روشهای حل‌ و‌ فصل بین‌المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی، ضرغام غریبی، ش بیست‌‌و‌نهم، پاییز 1382، ص 111ـ 148.
2ـ اسناد بین‌المللی، عهدنامه مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، (ژنو، 20 دسامبر 1996)، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌ونهم، پاییز 1382، ص 383ـ403 :
ـ اعلامیه‌های مورد توافق در خصوص عهدنامه مالکیت ادبی و هنری سازمان جهانی مالکیت معنوی.
3ـ سیر تحول حقوق مؤلف در جامعه بین‌المللی، محسن قاسمی، ش سی‌و‌پنجم، پاییز ـ زمستان 1385، ص 147ـ193.
 
محاکم مضاعف
ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی، عبدالعلی توجهی، مهدی قربانی قلجلو، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 139ـ173.
 
محیط زیست
1ـ مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد، مهرداد سیدی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 7ـ20.
2ـ حمایت و توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان، جمشید ممتاز، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 5 ـ32.
3ـ اجرای عدالت درباره محیط زیست بین‌المللی: حقوق و راه‌حلها، ترجمه محمدحسین زاهدین لباف، ش سی‌و‌‌یکم، پاییز 1383، ص 171ـ 185.
4ـ توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین‌الملل، آرامش شهبازی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 125ـ139.
5 ـ تعهدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، مهراب داراب‌پور، رؤیا زارع نعمتی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 185ـ222.
6 ـ پدیدۀ دولت‌های در حال غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین‌الملل، امیرحسین رنجبریان، نفیسه ارغنده‌پور، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 83 ـ124.
7ـ تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج فارس در مقابله با کشند سرخ، منصوره صدیقیان کاشانی، علی مشهدی، سمیرا نادری، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 149ـ 168.
8ـ قضیه سم‌پاشی هوایی (اکوادور علیه کلمبیا)؛ تریل اسملتر قرن بیست و یکم؟، بابک وثوقی‌فرد، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 139ـ 158.
همچنین نگاه کنید به: سلاحهای هسته‌ای.
 
مخاصمات مسلحانه
1ـ مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل، عبدالرحمن عالم، نسرین مصفا، بهرام مستقیمی، مسعود طارم سری زیر نظر جمشید ممتاز، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 5 ـ52 .
2ـ بررسی اجمالی اختلافات ایالات متحده امریکا ـ نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری ـ 1986، رضا فیوضی، ش هشتم، بهارـ تابستان 1366، ص 129ـ156.
3ـ مفهوم آتش‌بس، ترک مخاصمه و متارکه جنگ از دیدگاه حقوق بین‌الملل، علی‌اصغر کاظمی، ش یازدهم، پاییز ـ زمستان 1368، ص 125ـ151.
4ـ معرفی و بررسی مقدماتی کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد، مجتبی کزازی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 105ـ 148.
5ـ بین پتک و سندان؛ ایالات متحده، دیوان بین‌المللی دادگستری و دعوای نیکاراگوئه، ترجمه ابوسعید رهبری، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 149ـ171.
6 ـ آثار حقوقی اعلان جنگ در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر، محمدعلی برزنونی، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 275ـ312.
7ـ آثار حقوقی جنگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر، محمدعلی برزنونی، ش بیست‌‌و‌‌هشتم، 1382، ص 265ـ302.
8 ـ راههای پایان دادن جنگ در حقوق اسلام، شعبان حق‌پرست، ش سی‌ام، بهار 1383، ص 329ـ393.
9ـ بحران عراق: اکنون چه باید کرد؟ (بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق بین‌الملل)، ترجمه محسن محبی، ش سی‌و‌یکم، پاییز 1383، ص 89 ـ117.
10ـ اسلام؛ اصالت جنگ یا اصالت صلح؟، محمدعلی برزنونی، ش سی‌‌و‌‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 73ـ157.
11ـ صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه: اعدامهای فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم»، ترجمه احسان جاوید، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 195ـ229.
12ـ تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات، علی ایزدی و فرشاد گراوند، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 141ـ166.
13ـ تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور، سیدیاسر ضیایی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 167ـ190.
14ـ توسعه حقوق بین‌المللی کیفری بر پایه جرم‌انگاری ازدواج اجباری به‌عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون، فاطمه امیری، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 267ـ291.
15ـ رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001، علی قاسمی، ویکتوریا بارین چهاربخش، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 175ـ194.
16ـ عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها: تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور، حسن سواری، خه‌بات اصلانی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 59 ـ82.
همـچنیــن نگـاه کنیــد بـــه: ایـران و عراق، تـروریـسم، حقوق بشردوستانه، حقوق جزای بین‌المللی، سلاحهای هسته‌ای، مداخله، ناتو.
 
مداخله
1ـ مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل، سیدحسین صفایی، ش نهم، پاییزـ زمستان 1367، ص 5 ـ 39.
2ـ حمله امریکا به گرانادا: پیامدها و وجاهت قانونی آن، ترجمه اسدا... کریمی، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 235ـ263.
3ـ تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق؟ قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ کندی، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، ش بیستم، 1375، ص 41ـ77.
4ـ بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل، محمد شفیعی، ش بیستم، 1375، ص 355ـ427.
5 ـ مداخله بین‌المللی بشردوستانه، ترجمه محمود صوراسرافیل، ش بیست‌و‌دوم، بهار‌ـ تابستان 1377، ص 147ـ 168.
6 ـ دفاع «ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی، مداخله بشردوستانه و مبارزه با تـروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، ش سی‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 267ـ 304.
7ـ موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت، زینب رشیدی نژاد، ش سی‌و‌هفتم، پاییز ـ زمستان 1386، ص 63 ـ 102.
همچنین نگاه کنید به: حقوق بشردوستانه، ناتو.
 
مرور زمان
نگاه کنید به: اسناد تجاری، بیع بین‌المللی.
 
مسئولیت
1ـ مسئولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و مؤسسات دولتی «منعقده قبل از انقلاب»، ترجمه نصرت ا... حلمی، ش اول، زمستان 1363، ص 201ـ230.
2ـ مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت، سیدحسین صفایی، ش چهارم، زمستان 1364، ص 165ـ 195.
3ـ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده: حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت دولت، ترجمه محسن محبی، ش هفتم، زمستان 1365، ص 53 ـ 95.
4ـ مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد، مهرداد سیدی، ش دهم، بهارـ تابستان 1368، ص 5 ـ 20.
5 ـ مسئولیت بین‌المللی دولت در نتیجه اعمال افراد، واحد تحقیق دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش سیزدهم، پاییزـ زمستان 1369، ص 183ـ217.
6 ـ ملاحظاتی پیرامون جرم بین‌المللی دولت، ترجمه و تلخیص علی حسین نجفی ابرندآبادی، ش سیزدهم، پاییزـ زمستان 1369، ص 269ـ320.
7ـ جنگ عراق علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ترجمه و تلخیص واحد ترجمه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش سیزدهم، پاییزـ زمستان 1369، ص 321ـ353.
8 ـ مسئولیت مدنی داوران‌، مطالعه تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 219ـ383.
9ـ شرایط مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف، مهرزاد افجه‌ای، ش ‌بیستم، 1375، ص‌ 5 ـ40.
10ـ مسائل مربوط به مسئولیت ناشی از بحران و جنگ خلیج‌ فارس، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، ش ‌بیستم، 1375، ص 191ـ 249.
11ـ تأملی بر مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی، سیدقاسم زمانی، ش بیست‌‌ویکم، 1376، ص 213ـ 245.
12ـ دیوان بین‌المللی دادگستری: موضوعات منتخب درباره مسئولیت دولت، ترجمه علی قاسمی، ش سی‌‌و‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 111ـ 129.
13ـ مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق، علی داعی، ش سی‌و‌هشتم، بهار ـ تابستان 1387، ص 91ـ122.
همچنین نگاه کنید به: خسارات تنبیهی.
 
مسئولیت بین‌المللی
1ـ تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی، نغمه ناصری لاریجانی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 233ـ256.
2ـ تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان، سید قاسم زمانی، سید یاسر ضیائی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 53 ـ83.
3ـ تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج فارس در مقابله با کشند سرخ، منصوره صدیقیان کاشانی، علی مشهدی، سمیرا نادری، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 149ـ 168.
4ـ صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، محسن محبی، یاسر ضیایی، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 7ـ30.
 
مسئولیت بین‌المللی دولت
1ـ مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی، مسعود اخوان‌فرد و محمدکاظم تقدیر، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 15ـ29.
2ـ استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول، مهدی حدادی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 89 ـ124.
3ـ رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین‌الملل عام، حجت سلیمی ترکمانی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 207ـ231.
4ـ تعهدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، مهراب داراب‌پور، رؤیا زارع نعمتی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 185ـ222.
5 ـ جنبه‌های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری، علیرضا دلخوش، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 223ـ262.
 
مشروعیت
مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک، اعظم امینی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 191ـ206.
 
مصادره
1ـ حکم جزئی مورخ 14 ژوئیه 1987 [دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده] در خصوص ادعای مصادره غیرقانونی، ناصرعلی منصوریان، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 114ـ120.
2ـ معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شدة بیگانگان در آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، احمد حجازی، ش چهاردهم و پانزدهم، بهارـ زمستان 1370، ص 31ـ 89 .
3ـ آراء دیوان [داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده] در دعاوی سلب مالکیت، گودرز افتخارجهرمی، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 35ـ62 .
4ـ مصادره غیرمستقیم در حقوق بین‌الملل و رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، حسین پیران، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374،  ص 385ـ446.
5 ـ نظریه عمل دولت در ایالات متحده امریکا و استثناء عهدنامه‌ای آن، اسدا... نوری، ش بیست‌‌و‌‌پنجم، 1379، ص 57 ـ84.
همچنین نگاه کنید به: سرمایه‌گذاری بین‌المللی.
 
مصونیت
1ـ نظریه عمل دولت در ایالات متحده امریکا و استثناء عهدنامه‌ای آن، اسدا... نوری، ش بیست‌و‌‌‌پنجم، 1379، ص 57ـ84 .
2ـ دعوای پینوشه، معجونی از حقوق و سیاست، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، ش بیست‌‌و‌پنجم، 1379، ص 85 ـ 128.
3ـ التباس معنای مزایا و مصونیت‌ها در حقوق بین‌الملل، تأملی بر تعاریف و مفاهیم، محمود صوراسرافیل، ش بیست‌‌وپنجم، 1379، ص 255ـ274.
4ـ تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا، علیرضا ظاهری، ش سی‌ام، بهار 1383،  ص 119ـ177.
5ـ اسنـاد بین‌المللی، مصونیتـهای قضـائی و اجـرایی رئیس دولت و حـکومـت در حقوق بین‌الملل (قطعنامه مصوب نشست ون کوور اوت 2001)، ترجمه محمود صوراسرافیل، ش سی‌ام، بهار 1383،  ص 395ـ403.
6 ـ مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین‌المللی در مقابل آراء داوری (تفسیر یک رأی داوری)، حسین خزاعی، ش سی‌‌و‌چهارم، بهارـ تابستان 1385، ص 9ـ32.
7ـ ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع ‌به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان، ترجمه حسین خزاعی، ش سی‌‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 431ـ 436.
8ـ اسناد بین‌المللی، کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع ‌به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان، ترجمه حسین خزاعی، ش سی‌‌و‌پنجم، پاییزـ زمستان 1385، ص 437ـ 452.
9ـ رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرایی، ترجمه امیرساعد وکیل، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 47ـ 89 .
همچنین نگاه کنید به: خسارات تنبیهی.
 
معاهدات انتقال تکنولوژی
معاهدات ناظر بر همکاری‌های دولتی و نقش آن‌ها در انتقال فناوری، فیصل عامری، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 169ـ202.
 
معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی
1ـ شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حسین پیران، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 259ـ288.
2ـ اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی، ترجمه حجت سلیمی ترکمانی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 263ـ292.
3ـ معاهدات ناظر بر همکاری‌های دولتی و نقش آن‌ها در انتقال فناوری، فیصل عامری، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 169ـ202.
 
معاهده منشور انرژی
مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی، مسعود اخوان‌فرد و محمدکاظم تقدیر، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 15ـ29.
 
ملی کردن
نگاه کنید به: سرمایه‌گذاری بین‌المللی، مصادره.
 
منشور ملل متحد
عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها: تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور، حسن سواری، خه‌بات اصلانی، ش 46، بهارـ تابستان 1391، ص 59 ـ82.
 
 
موافقتامه داوری
نفی صلاحیت دادگاه‌های دولتی و مراجع داوری در صورت وجود موافقتنامه ای.دی.آر با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رویه داوری‌های بین‌المللی، یوسف درویشی هویدا، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 85 ـ103.
 
موافقتنامه صلح لومه
دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفرمانی، امیرحسین رنجبریان، مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 123ـ167.
 
موافقتنامه کامپالا
تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایت تجاوز «با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»، حسین آقایی جنت‌مکان، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 163ـ184.
 
موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای
رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت WTO و موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای RTAS، ترجمه فرزاد مهرانی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 293ـ319.
 
موافقتنامه‌های معاضدت قضایی
ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی، عبدالعلی توجهی، مهدی قربانی قلجلو، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 139ـ173.
 
میراث فرهنگی
1ـ بررسی « قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به‌هنگام نزاع مسلحانه» و اعمال آن در جنگ عراق علیه ایران، رضا نوربها، ش شانزدهم و هفدهم، 1371ـ1372، ص 173ـ 259.
2ـ کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یا به‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند (رم ـ 24 ژوئن 1995)، ترجمه فرهاد خمامی‌زاده، ش بیست‌و‌دوم، بهارـ تابستان 1377، ص 169ـ220.
3ـ تأملی بر کنوانسیـون حفاظت میراث فرهنگی زیـر آب، جمشید ممتـاز، ترجمه محمود صوراسرافیل، ش سی‌و‌‌سوم، پاییزـ زمستان 1384، ص 159ـ 188.
4ـ حکم استیناف دادگاه لندن در پرونده دولت جمهوری اسلامی ایران علیه گالری برکت، (همراه با متن اصلی حکم به زبان انگلیسی)، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 319ـ 426.
5 ـ در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی، ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل و فرزانه آقاشاهی، ش 40، بهار‌ـ تابستان 1388، ص 127ـ 148.
6ـ رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیزبرند ]سر سرباز هخامنشی[، ترجمه سوسن چراغچی، ش 41، پاییز‌ـ زمستان 1388، ص 337ـ347.
 
ناتو
ناتو، سازمان ملل و جنبه‌های حقوقی استفاده از زور، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، ش بیست‌‌و‌‌چهارم، 1378، ص 277ـ 318.
 
نظام اداری
فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، عبدالرحمن افضلی، ش 45، پاییزـ زمستان 1390، ص 235ـ 264.
 
نظم عمومی
1ـ نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین‌المللی، ترجمه و تلخیص محمد اشتری، ش نهم، پاییز ـ زمستان 1367، ص 167 ـ 209.
2ـ نظم عمومی در حقوق اروپا، ترجمه فیض ا... جعفری، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 185ـ197.
3ـ بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‌المللی، علیرضا ایرانشاهی، ش 44، بهارـ تابستان 1390، ص 73ـ114.
 
نهادهای بین‌المللی
مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک، اعظم امینی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 191ـ206.
 
نهادهای نظارتی
1ـ ارزش حقوقی «دیدگاه‏های پایانی» کمیته حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، فرناز فکوری، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 63 ـ86.
2ـ بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین، سیدفضل‏الله موسوی، معصومه سادات میرمحمدی، ش 43، پاییز‌ـ زمستان 1389، ص 87 ـ122.
 
وکالت
1ـ سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان، حسین میرمحمد صادقی، ش اول، زمستان 1363، ص 107ـ 115.
2ـ نظریه اصیل واقعی و alter ego، مرتضی نصیری، ش دوم، بهار 1364، ص 211ـ243.
 
ورشکستگی
قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشکستگی فرامرزی، ترجمه فهیمه مرادی، ش 42، بهار‌ـ تابستان 1389، ص 257ـ275.
 
هلمز ـ برتون
نگاه کنید به: داماتو ـ کندی.
 
هنجارهای بین‌المللی
حق بر دموکراسی در حقوق بین‌الملل معاصر، رضا اسلامی، کتایون بشکار دانا، ش 47، پاییزـ زمستان 1391، ص 45ـ71.
 
یادنامه
1ـ یاد استاد میشل ویرالی حقوقدان بین‌المللی، فیلسوف حقوق، ناصرعلی منصوریان، ش یازدهم، پاییزـ زمستان 1368، ص 97ـ124.
2ـ یادی از آرشاگا حقوقدان و سیاستمدار بزرگ جهان سوم، ناصرعلی منصوریان، ش هجدهم و نوزدهم، 1373ـ1374، ص 281ـ296.
3ـ از این دادگاه به آن دادگاه « خاطرات یک داور بین‌المللی»، گونارلاگرگرن، ترجمه بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران‌ـ ‌ایالات متحده، ش بیست‌‌و‌‌هشتم، 1382، ص 115ـ147.
4ـ سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه، ترجمه محسن محبی، ش سی‌و‌هشتم، بهارـ تابستان 1387، ص 123ـ 139.
 
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور