مجله حقوق بین الملل
مجله حقوقی بین المللی شماره 59 (پاییز - زمستان 1397)
مجله حقوقی بین‌‌المللی
شماره 59  (پاییز ـ زمستان 1397)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست مطالب

پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

عباسعلی کدخدایی، امیر مقامی
 
حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه‌گذاری اعضا؛ با تأکید بر پیمان لیسبون
سید‌جمال سیفی، علی حسنخانی
 
رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی روبات‌ نظامی خودفرمان و مسئولیت ناشی از اقدامات آن‌ها
امیرحسین رنجبریان، وحید بذّار
 
نقش شرط فراگیر در حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید
توکل حبیب‌زاده، عفیفه غلامی
 
بهره‌برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها و سازوکارهای مرتبط
محسن اسماعیلی، سید‌علی‌اصغر رحیمی
 
مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء
محمدعلی صلح‌چی، شهریار نصیری

جایگاه حق بر حداقلّ رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر
صابر نیاورانی، اکبر ایزدی
 
قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین‌المللی
شهرام زرنشان، سید‌حسین میرجعفری
 
معیار معقول‌بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی
ابوالفتح خالقی، زهرا ساعدی
 
تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت
عاطفه امینی‌نیا، عبدالحسین برزگرزاده
 
چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری ‌بازی در حقوق بین‌الملل
حجت خدایی‌فام، علیرضا آرش‌پور
 
تعارض قوانین در حمل‌و‌نقل چندوجهی کالا
نگار روخ چکاو، اعظم انصاری

 قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری
مرتضی عادل


نمایه مقالات شمارههای 57 و 58 مجله حقوقی بینالمللی
 
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
دانلود فرم تعهدنامه و تاییدیه
دانلود فرم ارزیابی مقالهنشانی الکترونیکی مجله: Cilamag@iripo.ir
1
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری