آخرین شماره نشریه
 
مجلۀ حقوقی بین‌‌المللی  شماره 55
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریۀ مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             پاییز- زمستان 1395
فهرست مطالب:

تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بینالمللی دادگستری
جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان
 
دعوای متقابل در دیوان بینالمللی حقوق دریاها، دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما/ گینه بیسائو)
محسن محبی، هادی آذری
 
ابعاد حقوقی بینالمللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری
محمدجعفر قنبری جهرمی، نگین شفیعی بافتی
 
حقوق بشر و حق بر فراموششدن در عصر فناوریهای نوین اطلاعاتی
سید قاسم زمانی، شیما عطار
 
پرونده گابچیکُوو ـ ناگیماروس: نقش دیوان بینالمللی دادگستری در برجستهسازی مفهوم توسعه پایدار
ستار عزیزی، سید مهدی موسوی
 
قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بینالمللی
علی ایزدی
 
اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها در دادرسیهای کیفری بینالمللی
مهدی مؤمنی
 
حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
مسعود راعی دهقی، کاوه موسوی
 
شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بینالمللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976)
فیضالله جعفری، مهرناز مختاری
 
رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین)
فخرالدین اصغری آقمشهدی، حسین کاویار
 
گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
 
نمایه مقالات شمارههای 53 و 54 مجله حقوقی بینالمللی
 
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
 
نشانی الکترونیکی مجله: Cilamag@iripo.ir
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور